• utorak, 18. januar 2022.
Sremska Mitrovica

Obrazovanje za sve

21. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – U sa­li Grad­ske ku­će 14. apri­la, sa po­čet­kom u  17 sa­ti, bi­će odr­ža­na  tri­bi­na “Obra­zo­va­nje za sve”  ko­ja se or­ga­ni­zu­je su sklo­pu…

Asfaltiran i proširen kolovoz

21. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Sa­o­bra­ćaj­ni­ca u Ti­ca­no­voj uli­ci, u Me­snoj za­jed­ni­ci “Slo­bo­dan Ba­jić Pa­ja”, ob­no­vlje­na je i pro­ši­re­na na tra­si du­ži­ne 615 me­ta­ra. Za in­ve­sti­ci­ju vred­nu…

Grade zdravstvenu ambulantu

20. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Vi­še od 2.000 sta­nov­ni­ka  Sa­la­ša No­ćaj­skog  usko­ro će ima­ti am­bu­lan­tu u se­lu i ne­će mo­ra­ti da pu­tu­je u Ma­čvan­sku Mi­tro­vi­cu zbog zdrav­stve­nih…

Mala škola grnčarije

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – To­kom pr­vog me­se­ca tra­ja­nja ra­di­o­ni­cu grn­ča­ri­je u Mu­ze­ju Sre­ma po­ha­đa­lo je oko 50 osno­va­ca , sred­njo­ško­la­ca i za­po­sle­nih ko­ji tu uče ka­ko…

Izbeglima krov nad glavom

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Če­tr­de­se­tak iz­be­glih, in­ter­no ra­se­lje­nih i so­ci­jal­no ugro­že­nih li­ca s pod­ruč­ja Srem­ske Mi­tro­vi­ce pot­pi­sa­lo je u pe­tak ugo­vo­re o do­na­ci­ji pa­ke­ta gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la…

Najopasnija štetočina šećerne repe

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Re­pi­na pi­pa pred­sta­vlja naj­o­pa­sni­ju šte­to­či­nu še­ćer­ne re­pe. Kri­ti­čan pe­ri­od u raz­vo­ju še­ćer­ne re­pe je od kli­ja­nja i ni­ca­nja , pa sve dok…

Zašto svetlo “trepće”?

11. april 2011. godine

  Sremska Mitrovica – Mno­go­broj­ni gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce i okol­nih se­la ža­le se du­že vre­me na po­ja­vu “trep­ta­nja sve­tla” u ra­svet­nim te­li­ma svo­jih ku­ća. Da…

Uređuju autobuska stajališta

8. april 2011. godine

Zasavica 2 – Me­šta­ni­ma Za­sa­vi­ce 2 usko­ro će bi­ti na ras­po­la­ga­nju tri ure­đe­na auto­bu­ska sta­ja­li­šta sa na­stre­šni­ca­ma. As­fal­ti­ra­nje pla­toa za sta­ja­li­šta je u to­ku, a za…

Otvorena vrata “Vodovoda”

8. april 2011. godine

  Uče­ni­ci go­to­vo svih mi­tro­vač­kih osnov­nih ško­la po­se­ti­li su iz­vo­ri­šte i Po­stro­je­nje za pre­ra­du vo­de JKP “Vo­do­vod” u okvi­ru ak­ci­je na­zva­ne “Otvo­re­na vra­ta vo­do­vo­da” po­vo­dom…

Bezbedan putni prelaz

5. april 2011. godine

Sremska Mitrovica– U tri sremskomitrovačke osnovne škole održana je edukativno-multimedijalna prezentacija o bezbednosti na putnim prelazima pod nazivom „Oprez! Izaberi život“, koju Železnice Srbije već…