• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Sremska Mitrovica

Mitrovački Dom zdravlja najbolji u Srbiji

21. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica -Dom zdravlja Sremska Mitrovica najbolji je dom zdravlja na području cele Srbije, saopšteno je na Nacionalnoj konferenciji o stalnom unapređenju kvaliteta rada. Priznanje…

Carski novac i prsten od karneola

21. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Arheološka iskopavanja na prostoru severnog dela kompleksa Carske palate Sirmijuma (lok. 85) privode se kraju. Otvorene su tri sonde pored glavne zgrade…

Oba­ve­ze re­dov­no iz­vr­ša­va­ne

14. oktobar 2011. godine

Od­lu­kom o bu­dže­tu za 2011. go­di­nu pla­ni­ran je obim pri­ho­da i ras­ho­da u iz­no­su od 1,68 mi­li­jar­di di­na­ra, a iz­ve­štaj o sta­nju sa 30. ju­nom,…

Kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja am­bu­lan­te

14. oktobar 2011. godine

Ležimir – U Le­ži­mi­ru se pri­vo­di kra­ju kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja zdrav­stve­ne am­bu­lan­te za či­je do­sa­da­šnje ra­do­ve je iz grad­skog bu­dže­ta, pre­ko re­sor­ne grad­ske  upra­ve, iz­dvo­je­no oko…

Gra­do­na­čel­nik po­se­tio „Zma­jev­ce“

14. oktobar 2011. godine

Sremska Mitovica – Po­vo­dom po­čet­ka Deč­je ne­de­lje gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić po­se­tio je u po­ne­de­ljak Osnov­nu ško­lu „Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj“ i tom pri­li­kom pri­su­stvo­vao…

Više starih traži pomoć

12. oktobar 2011. godine

Cen­tra za so­ci­jal­ni rad “Sa­va” to­kom go­di­ne pru­ži usluge za 1.300 sta­rih oso­ba­. Ove uslu­ge se kre­ću od ostva­ri­va­nja pra­va na nov­ča­no so­ci­jal­nu po­moć, do­dat­ka…

No­vi as­falt na ko­lo­vo­zu

12. oktobar 2011. godine

U sklo­pu re­vi­ta­li­za­ci­je vi­tal­nih sa­o­bra­ćaj­ni­ca pro­šle ne­de­lje za­vr­še­ni su ra­do­vi u grad­skoj uli­ci Fi­li­pa Vi­šnji­ća. Kom­plet­na re­kon­struk­ci­ja tra­se od 250 me­ta­ra je in­ve­sti­ci­ja od 13…

Teofil Pančić u Muzeju Srema

7. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica -Poznati novinar i književnik Teofil Pančić bio je gost na tribini koja je u organizaciji Centra za kulturu „Sirmijumart“ održana sinoć u Muzeju…

Trideset troje veličanstvenih

7. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Iz mračnih depoa Galerije “Lazar Vozarević” na svetlo dana iznesene su najvrednije slike koje ova prestižna kulturna ustanova ima u vlasništvu. Izložbu…

Istražuje se okruženje Carske palate

7. oktobar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ekipa stručnjaka Arheološkog instituta iz Beograda, zajedno sa kolegama iz Muzeja Srema, početkom oktobra, nastavila je istraživanja antičkog Sirmijuma, na lokalitetu 85,…