• sreda, 27. oktobar 2021.
Sremska Mitrovica

Bo­lji pu­te­vi, si­gur­ni­ji sa­o­bra­ćaj

5. jul 2011. godine

Sremska Mitrovica – U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci se pri­vo­di kra­ju pro­je­kat una­pre­đe­nja vi­tal­nih grad­skih i se­o­skih put­nih pra­va­ca ko­jeg je pro­šle go­di­ne odo­brio i sa 300…

Đaci generacije

29. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Osamnaest osnovaca i srednjoškolaca, iz isto mitrovačkih škola, proglašeno đacima generacije školske 2010/2011.  godine. Na tradicionalnoj svečanosti  održanoj 27.juna, u Gradskoj kući…

Po­da­ci na jed­nom me­stu

28. jun 2011. godine

U na­se­lju “Ka­me­njar” u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u to­ku je re­kon­struk­ci­ja otvo­re­nog sport­skog te­re­na. Tač­ni­je, tre­nut­no se ure­đu­je ko­šar­ka­ški i te­ren za ma­li fud­bal gde se…

Na­gra­đe­ni uče­ni­ci osnov­nih ško­la

28. jun 2011. godine

U okvi­ru pro­jek­ta „Bez­bed­no de­tinj­stvo – raz­voj bez­bed­no­sne kul­tu­re mla­dih“ ras­pi­san je kon­kurs za uče­ni­ke osnov­nih ško­la, za li­te­rar­ne i li­kov­ne ra­do­ve na te­me op­šteg…

Srem je bez­be­dan

28. jun 2011. godine

Cen­tral­na sve­ča­nost po­vo­dom Da­na Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, sla­ve Mi­ni­star­stva i Da­na po­li­ci­je odr­ža­na je u Skup­šti­ni gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u sre­du, 15. ju­na. Sve­ča­no­sti su…

O pre­vo­zu sta­ri­jih su­gra­đa­na

28. jun 2011. godine

Grad­sko ve­će je pri­hva­ti­lo pred­log od­lu­ke ko­jom se su­gra­đa­ni­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, sa pre­bi­va­li­štem u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i La­ćar­ku, da­je mo­guć­nost da ostva­re pra­vo…

Uru­če­na pri­zna­nja za hu­ma­nost

28. jun 2011. godine

Po­vo­dom Svet­skog da­na do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, Cr­ve­ni krst Srem­ska Mi­tro­vi­ca je 14. ju­na u Grad­skoj ku­ći upri­li­čio do­de­lu pri­zna­nja vi­še­stru­kim do­bro­volj­nim da­va­o­ci­ma kr­vi. Mo­to ovo­go­di­šnje…

Re­a­li­za­ci­ja lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va

28. jun 2011. godine

Pro­gra­mi, kao i oče­ki­va­ni efek­ti ak­tiv­nih me­ra za­po­šlja­va­nja i pro­gra­ma Lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va. pred­sta­vlje­ni su pro­te­kle sed­mi­ce na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je u Na­ci­o­nal­noj slu­žbi za…

Kva­li­tet­ni­je gre­ja­nje za po­tro­ša­če

23. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Jav­no – ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „To­pli­fi­ka­ci­ja“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce pla­ni­ra da do po­čet­ka no­ve grej­ne se­zo­ne ulo­ži oko 15 mi­li­o­na di­na­ra u re­kon­struk­ci­ju…

Po­sa­đe­no 14 no­vih sta­ba­la

23. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­vo­dom Da­na za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, 5. ju­na, Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da u sa­rad­nji sa kom­pa­ni­jom „Eaton“ na­sta­vi­la je sa ure­đe­njem ze­le­nih po­vr­ši­na…