• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Sremska Mitrovica

Upo­zo­re­nja da­ju efek­te

22. februar 2012. godine

Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja za sa­da sa­mo upo­zo­ra­va prav­na li­ca, pred­u­zet­ni­ke i fi­zič­ka li­ca na  po­što­va­nje od­red­bi grad­ske od­lu­ke o ukla­nja­nju sne­ga i le­da, a uko­li­ko to…

Do­de­lje­no 35 po­ve­lja

21. februar 2012. godine

Sve­ča­nom aka­de­mi­jom odr­ža­nom u pe­tak, 27. ja­nu­a­ra, u ve­li­koj sa­li Skup­šti­ne gra­da , obe­le­že­na je škol­ska sla­va sv. Sa­va. Sve­ča­nost je tra­di­ci­o­nal­na pri­li­ka da se …

Pred šalterima 60.000 stranaka

20. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Kroz Gradski uslužni servis u Sremskoj Mitrovici, tokom prošle godine, prošlo je blizu 60.000 stranaka. Tolika brojka je onih koji su na…

Spo­men kom­pleks pod re­flek­to­ri­ma

14. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Spo­men gro­blje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ko­je je vi­še pu­ta bi­lo na me­ti van­da­la, ko­ji su ki­da­li me­tal­ne de­lo­ve spo­men obe­lež­ja – od…

Šansa za saradnju

14. februar 2012. godine

Am­ba­sa­dor Por­tu­ga­li­je u Sr­bi­ji Lu­is De Al­me­i­da Sam­pa­io sa sa­rad­ni­ci­ma, po­se­tio je Gradsku kuću, gde je sa gra­do­na­čel­ni­kom  Bra­ni­sla­vom Ne­di­mo­vi­ćem i pred­stav­ni­ci­ma Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re…

Grad za­klju­ča­nih šah­to­va

10. februar 2012. godine

Srem­ska Mi­tro­vi­ca je je­dan od onih gra­do­va u Sr­bi­ji u ko­ji­ma se pri­me­nju­je si­stem ugrad­nje šah­to­va na za­klju­ča­va­nje. Ta­kvih šah­to­va je, po po­da­ci­ma JP Di­rek­ci­ja…

Is­pi­ti­va­nje kva­li­te­ta ze­mlji­šta

10. februar 2012. godine

Grad­ska upra­va za po­ljo­pri­vre­du i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne ove go­di­ne ima bu­džet od oko 27 mi­li­o­na di­na­ra što je po­ve­ća­nje za oko 25 od­sto, a…

Pr­va be­ba – de­čak Ne­ma­nja

10. februar 2012. godine

Pr­va be­ba ro­đe­na u srem­sko­mi­tro­vač­kom po­ro­di­li­štu je de­čak. Po­ro­di­lja Je­le­na Si­mić, iz Ku­zmi­na, ro­di­la je svo­je de­te 1. ja­nu­a­ra 2012. go­di­ne, u 1 sat i…

Sa šah­to­va ne­sta­lo sto­ti­nak po­klo­pa­ca !

10. februar 2012. godine

U po­sled­nje dve ne­de­lje sta­re i po­čet­kom no­ve go­di­ne u JKP “Vo­do­vod“ su­o­ča­va­ju se sa sta­rim pro­ble­mi­ma, ali u još dra­stič­ni­joj me­ri. Reč je o…

Na­sta­vak raz­voj­nih pro­je­ka­ta

9. februar 2012. godine

Raz­voj gra­da i po­di­za­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta gra­đa­na su na­ši pri­o­ri­te­ti, a to se vi­di i po bu­dže­tu. Na­sta­vi­će­mo ula­ga­nja u in­du­strij­ske zo­ne, pre sve­ga u…