Usvojeni program rada javnih preduzeća

<p style="text-align: justify;">- Na sed­ni­ci SO ko­ja je odr­ža­na u po­ne­de­ljak od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­li pro­gra­me ra­da po­slo­va­nja jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, te fi­nan­sij­ske pla­no­ve me­snih za­jed­ni­ca.</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko

Šansa za ukrupnjavanje poseda

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> na ne­dav­no odr­ža­nom sa­stan­ku sa po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, ko­me je pri­su­stvo­va­lo oko osam­de­set po­ljo­pri­vred­ni­ka sa te­ri­to­ri­je šid­ske op­šti­ne.</p> <p style="text-align: justify;">Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne is­ta­kla je da, u ci­lju una­pre­đe­nja

Krijumčarili zlato i evre

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> (45) iz Za­gre­ba su pri­ve­de­ni is­tra­žnom su­di­ji Osnov­nog su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci,  ko­ji im je na­kon sa­slu­ša­nja od­re­dio pri­tvor do osam da­na.</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko je

Pomoć izbegličkim porodicama

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">U op­štin­skom Po­ve­re­ni­štvu za iz­be­gli­ce u to­ku je na­bav­ka za šest po­ro­di­ca ko­je su do­bi­le sred­stva na kon­kur­su za eko­nom­sko osna­ži­va­nje i osa­mo­sta­lji­va­nje iz­be­glič­kih po­ro­di­ca, u

Obroci za 200 korisnika

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Još od ka­ko je dav­ne 1994. go­di­ne po­če­la sa ra­dom Na­rod­na ku­hi­nja, ko­ja se na­la­zi pri šid­skom Cr­ve­nom kr­stu, ni­je­dan dan ni­je pre­sta­ja­la sa ra­dom. Da­nas

Pripremaju predstavu „Mulen ruž“

- U Ama­ter­skom po­zo­ri­štu „Bra­ni­slav Nu­šić“ ovih da­na u to­ku su pro­be na mju­zi­klu „Mu­len ruž“. Ka­ko ka­že , re­di­telj, reč je o ko­ma­du u ko­me se glum­ci pred­sta­vlja­ju i

Bez nov­ca ne­ma ni raz­vo­ja se­la

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> - Iako je čak 80 od­sto me­šta­na Me­sne za­jed­ni­ce Pri­vi­na Gla­va kra­jem pro­šle go­di­ne gla­sa­lo za to da nji­ho­vo se­lo i u na­red­nom pe­ri­o­du ima sa­mo­do­pri­nos, ipak