Obroci za 200 korisnika

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Još od ka­ko je dav­ne 1994. go­di­ne po­če­la sa ra­dom Na­rod­na ku­hi­nja, ko­ja se na­la­zi pri šid­skom Cr­ve­nom kr­stu, ni­je­dan dan ni­je pre­sta­ja­la sa ra­dom. Da­nas

Pripremaju predstavu „Mulen ruž“

- U Ama­ter­skom po­zo­ri­štu „Bra­ni­slav Nu­šić“ ovih da­na u to­ku su pro­be na mju­zi­klu „Mu­len ruž“. Ka­ko ka­že , re­di­telj, reč je o ko­ma­du u ko­me se glum­ci pred­sta­vlja­ju i

Bez nov­ca ne­ma ni raz­vo­ja se­la

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> - Iako je čak 80 od­sto me­šta­na Me­sne za­jed­ni­ce Pri­vi­na Gla­va kra­jem pro­šle go­di­ne gla­sa­lo za to da nji­ho­vo se­lo i u na­red­nom pe­ri­o­du ima sa­mo­do­pri­nos, ipak