Uru­če­ne na­gra­de naj­u­spe­šni­ji­ma

<strong> Šid</strong> - Pro­te­kle sre­de u Cr­ve­nom kr­stu uru­če­na su pri­zna­nja naj­u­spe­šni­jim uče­ni­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li na na­grad­nom kon­kur­su „Krv ži­vot zna­či“. Ka­ko je re­kao , se­kre­tar Cr­ve­nog kr­sta, na kon­kurs je

Pri­jem za do­bro­volj­ne da­va­o­ce kr­vi

<strong> Šid</strong> - Po­vo­dom 11. ma­ja, Na­ci­o­nal­nog da­na do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne . - Sma­tram da je to što vi ra­di­te ve­o­ma hu­ma­no i da su da­na­šnjem sve­tu po­treb­ni lju­di po­put

Po­čeo upis ma­li­ša­na

<strong> Šid</strong> - Pr­vog rad­nog da­na ma­ja po­čeo je upis de­ce za sva slo­bod­na me­sta u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ za na­red­nu škol­sku go­di­nu. Sve do kra­ja ma­ja upis je

Prijem za dobrovoljne davaoce

. Davanje krvi je korisno i za primaoce i za davoce, kažu lekari, jer stimuliše koštanu srž da proizvode nove mlade krvne ćelije i poboljšava

Mogućnost za privrednu i kulturnu saradnju

<p style="text-align: justify;">, pred­sed­nik MZ Bi­kić Do.</p> <p style="text-align: justify;">Te­ma raz­go­vo­ra sa pred­sed­ni­com Op­šti­ne bi­la je us­po­sta­vlja­nje pri­vred­ne i kul­tur­ne sa­rad­nje šid­ske op­šti­ne sa op­šti­na­ma u Istočnoj Slo­vač­koj, gde ve­ćin­sko

Ekološki maskenbal predškolaca

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Oko dve sto­ti­ne ma­li­ša­na Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ uče­sto­va­lo je u eko­lo­škom ma­sken­ba­lu na pla­tou is­pred Kul­tur­no – obra­zov­nog cen­tra, or­ga­ni­zo­va­nom

Gradi se vodovodna mreža

<p style="text-align: justify;">, za­jed­no sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je Me­snu za­jed­ni­cu Lju­ba, gde se upo­zna­la sa pro­ble­mi­ma ovog se­la, od ko­jih je je­dan lo­še sta­nje zgra­de Me­sne za­jed­ni­ce. Na­i­me, ka­ko

Predsednica u Vašici i Batrovcima

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje me­sne za­jed­ni­ce Va­ši­ca i Ba­tro­vi­ci. Cilj obi­la­ska je da se iden­ti­fi­ku­ju naj­ve­ći pro­ble­mi u sva­kom se­lu, te da za­jed­nič­ki,