Pro­jek­ti­ma do kva­li­tet­ni­jeg ži­vo­ta

U okvi­ru re­dov­nih obi­la­ska me­snih za­jed­ni­ca, pred­sed­ni­ca op­šti­ne sa sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje Sot. Tom pri­li­kom po­tvr­đe­no je da će šid­ska lo­kal­na sa­mo­u­pra­va na­sta­vi­ti trend ula­ga­nja u se­o­ske

Mo­je ze­le­no de­lo

<strong> Šid - </strong>Eko­lo­ški po­kret Šid do­bit­nik je pri­zna­nja za  ak­tiv­no­sti spro­ve­de­ne u ovoj go­di­ni, na kon­kur­su „Mo­je ze­le­no de­lo"  za naj­bo­lje ak­ci­je ili de­la ko­ja do­pri­no­se za­šti­ti  ži­vot­ne sre­di­ne i

Sa­bo­ro­va­nje u cr­kve­noj por­ti

Po­vo­dom Vi­dov­da­na u Cr­kve­noj por­ti hra­ma Sve­tog oca Ni­ko­la­ja u Ši­du pro­te­klog utor­ka odr­ža­na je tra­di­ci­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Vi­dov­dan­ski su­sre­ti“. Or­ga­ni­za­to­ri su bi­li Srp­ska pra­vo­slav­na cr­kve­na op­šti­na Šid i Kul­tur­no -

Naj­bo­lji uče­ni­ci

<strong> Šid - </strong>Pred­sed­ni­ca op­šti­ne or­ga­ni­zo­va­la je, 22. ju­na, sve­ča­ni pri­jem za ma­tu­ran­te osnov­nih i sred­njih ško­la. Tom pri­li­kom, pred­sed­ni­ca je na­gra­di­la knji­ga­ma no­si­o­ce di­plo­me uče­ni­ka ge­ne­ra­ci­je, kao i naj­bo­lje

Ga­si­fi­ka­ci­ja svih na­se­lja

Uru­če­na pri­zna­nja za da­tu krv

Cr­ve­ni krst Šid obe­le­žio je 14. jun, Svet­ski dan do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, ko­ji se ove go­di­ne od­vi­jao pod mo­tom „Vi­še kr­vi, vi­še ži­vo­ta“. U pro­sto­ri­ja­ma ove hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je odr­ža­na je

U čast i sla­vu ve­li­kog pe­sni­ka

Ovo­go­di­šnji ju­bi­lar­ni „Ja­stre­bi­će­vi knji­žev­ni su­sre­ti“, 30. – ti po re­du, odr­ža­ni su pro­te­kle sed­mi­ce u Va­ši­ci. Na­kon po­me­na na pi­šče­vom gro­bu, odr­žan je bo­gat kul­tur­no – umet­nič­ki pro­gram ko­jeg su

Lak­ši kon­takt sa om­bud­sma­nom

Pro­te­kle sed­mi­ce u Na­rod­noj bi­bli­o­te­ci „Si­me­on Pi­šče­vić“ u Ši­du odr­ža­na je pro­mo­ci­ja pro­jek­ta „Elek­tron­ski pri­stup za­štit­ni­ku gra­đa­na“, ko­joj su pri­su­stvo­va­le: za­me­ni­ca za­štit­ni­ka gra­đa­na . Šid je jed­na od de­set op­šti­na u