• Tuesday, 6. June 2023.
Šid

Bitka za malu Andrijanu

2. June 2011. godine

Šid -U znak podrške porodici Preradović, kojoj je odlukom Centra za socijalni rad Šid trebalo da bude oduzeta jednogodišnja Andrijana, koja je kod njih provela…

Svetonikoljsko priznanje šidskim ekolozima

1. June 2011. godine

Šid – Pro­te­klog vi­ken­da Me­sna za­jed­ni­ca Šid or­ga­ni­zo­va­la je pro­sla­vu Da­na Me­sne za­jed­ni­ce i grad­ske sla­ve Sve­tog Ni­ko­la­ja let­njeg. Pro­sla­va je po­če­la u če­tvr­tak „Fe­sti­va­lom…

Uru­če­ne na­gra­de naj­u­spe­šni­ji­ma

25. May 2011. godine

Šid – Pro­te­kle sre­de u Cr­ve­nom kr­stu uru­če­na su pri­zna­nja naj­u­spe­šni­jim uče­ni­ci­ma ko­ji su uče­stvo­va­li na na­grad­nom kon­kur­su „Krv ži­vot zna­či“. Ka­ko je re­kao Ivi­ca…

Pri­jem za do­bro­volj­ne da­va­o­ce kr­vi

25. May 2011. godine

Šid – Po­vo­dom 11. ma­ja, Na­ci­o­nal­nog da­na do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić pro­te­kle sre­de je or­ga­ni­zo­va­la pri­jem za  one ko­ji već du­go go­di­na…

Po­čeo upis ma­li­ša­na

17. May 2011. godine

Šid – Pr­vog rad­nog da­na ma­ja po­čeo je upis de­ce za sva slo­bod­na me­sta u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ za na­red­nu škol­sku go­di­nu. Sve…

Prijem za dobrovoljne davaoce

12. May 2011. godine

Šid-Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, predsednica Opštine Šid Nataša Cvjetković juče je organizovala prijem za dugogodišnje dobrovoljne davaoce krvi. Prijemu su, uz predstavnike Crvenog…

Mogućnost za privrednu i kulturnu saradnju

6. May 2011. godine

Šid – Pro­te­klog če­tvrt­ka Op­šti­nu Šid je po­se­ti­la de­le­ga­ci­ja Sa­ve­za Ru­si­na i Ukra­ji­na­ca u Sr­bi­ji i to: Le­o­na Vi­slav­ski, po­kra­jin­ska po­sla­ni­ca, Bog­dan Vi­slav­ski pred­sed­nik Sa­ve­za…

Ekološki maskenbal predškolaca

4. May 2011. godine

  Šid – Oko dve sto­ti­ne ma­li­ša­na Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ uče­sto­va­lo je u eko­lo­škom ma­sken­ba­lu na pla­tou is­pred Kul­tur­no – obra­zov­nog cen­tra, or­ga­ni­zo­va­nom…

Gradi se vodovodna mreža

4. May 2011. godine

Šid – Pro­te­kle ne­de­lje pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, za­jed­no sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je Me­snu za­jed­ni­cu Lju­ba, gde se upo­zna­la sa pro­ble­mi­ma ovog se­la, od…

Predsednica u Vašici i Batrovcima

21. April 2011. godine

Šid – Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje me­sne za­jed­ni­ce Va­ši­ca i Ba­tro­vi­ci. Cilj obi­la­ska je da se iden­ti­fi­ku­ju naj­ve­ći pro­ble­mi…