• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Šid

Gradi se vodovodna mreža

4. maj 2011. godine

Šid – Pro­te­kle ne­de­lje pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, za­jed­no sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je Me­snu za­jed­ni­cu Lju­ba, gde se upo­zna­la sa pro­ble­mi­ma ovog se­la, od…

Predsednica u Vašici i Batrovcima

21. april 2011. godine

Šid – Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje me­sne za­jed­ni­ce Va­ši­ca i Ba­tro­vi­ci. Cilj obi­la­ska je da se iden­ti­fi­ku­ju naj­ve­ći pro­ble­mi…

Usvojeni program rada javnih preduzeća

21. april 2011. godine

Šid – Na sed­ni­ci SO ko­ja je odr­ža­na u po­ne­de­ljak od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­li pro­gra­me ra­da po­slo­va­nja jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, te fi­nan­sij­ske pla­no­ve…

Šansa za ukrupnjavanje poseda

14. april 2011. godine

Šid – No­va kre­dit­na li­ni­ja Fon­da za raz­voj Voj­vo­di­ne na­me­nje­na je vla­sni­ci­ma re­gi­stro­va­nih po­ljo­pri­vred­nih ga­zdin­sta­va ko­ji že­le da ukrup­ne po­se­de. Kre­di­ti će bi­ti u iz­no­su…

Krijumčarili zlato i evre

11. april 2011. godine

  Batrovci – Zbog osno­va­ne sum­nje da su iz­vr­ši­li kri­vič­no de­lo kri­jum­ča­re­nja, hr­vat­ski dr­ža­vlja­ni, brač­ni par, Ja­kov B. (50) i Ru­ži­ca B. (45) iz Za­gre­ba…

Pomoć izbegličkim porodicama

8. april 2011. godine

  U op­štin­skom Po­ve­re­ni­štvu za iz­be­gli­ce u to­ku je na­bav­ka za šest po­ro­di­ca ko­je su do­bi­le sred­stva na kon­kur­su za eko­nom­sko osna­ži­va­nje i osa­mo­sta­lji­va­nje iz­be­glič­kih…

Obroci za 200 korisnika

8. april 2011. godine

  Još od ka­ko je dav­ne 1994. go­di­ne po­če­la sa ra­dom Na­rod­na ku­hi­nja, ko­ja se na­la­zi pri šid­skom Cr­ve­nom kr­stu, ni­je­dan dan ni­je pre­sta­ja­la sa…

Pripremaju predstavu “Mulen ruž”

8. april 2011. godine

Šid – U Ama­ter­skom po­zo­ri­štu „Bra­ni­slav Nu­šić“ ovih da­na u to­ku su pro­be na mju­zi­klu „Mu­len ruž“. Ka­ko ka­že Cve­tin Ani­čić, re­di­telj, reč je o…

Bez nov­ca ne­ma ni raz­vo­ja se­la

6. april 2011. godine

  Šid – Iako je čak 80 od­sto me­šta­na Me­sne za­jed­ni­ce Pri­vi­na Gla­va kra­jem pro­šle go­di­ne gla­sa­lo za to da nji­ho­vo se­lo i u na­red­nom…

1 147 148 149