• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Šid

Sa­bo­ro­va­nje u cr­kve­noj por­ti

12. jul 2011. godine

Šid – Po­vo­dom Vi­dov­da­na u Cr­kve­noj por­ti hra­ma Sve­tog oca Ni­ko­la­ja u Ši­du pro­te­klog utor­ka odr­ža­na je tra­di­ci­o­nal­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Vi­dov­dan­ski su­sre­ti“. Or­ga­ni­za­to­ri su bi­li Srp­ska…

Naj­bo­lji uče­ni­ci

5. jul 2011. godine

Šid – Pred­sed­ni­ca op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić or­ga­ni­zo­va­la je, 22. ju­na, sve­ča­ni pri­jem za ma­tu­ran­te osnov­nih i sred­njih ško­la. Tom pri­li­kom, pred­sed­ni­ca je na­gra­di­la knji­ga­ma no­si­o­ce…

Ga­si­fi­ka­ci­ja svih na­se­lja

5. jul 2011. godine

Obiman dnevni red: sa sednice Skupštine opštine Šid – Tri­de­se­ta sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne Šid, ko­jom je pred­se­da­vao Želj­ko Ko­stel­nik, odr­ža­na 21. ju­na, osta­će za­pam­će­na po…

Uru­če­na pri­zna­nja za da­tu krv

28. jun 2011. godine

Cr­ve­ni krst Šid obe­le­žio je 14. jun, Svet­ski dan do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, ko­ji se ove go­di­ne od­vi­jao pod mo­tom „Vi­še kr­vi, vi­še ži­vo­ta“. U pro­sto­ri­ja­ma…

U čast i sla­vu ve­li­kog pe­sni­ka

28. jun 2011. godine

Ovo­go­di­šnji ju­bi­lar­ni „Ja­stre­bi­će­vi knji­žev­ni su­sre­ti“, 30. – ti po re­du, odr­ža­ni su pro­te­kle sed­mi­ce u Va­ši­ci. Na­kon po­me­na na pi­šče­vom gro­bu, odr­žan je bo­gat kul­tur­no…

Lak­ši kon­takt sa om­bud­sma­nom

28. jun 2011. godine

Pro­te­kle sed­mi­ce u Na­rod­noj bi­bli­o­te­ci „Si­me­on Pi­šče­vić“ u Ši­du odr­ža­na je pro­mo­ci­ja pro­jek­ta „Elek­tron­ski pri­stup za­štit­ni­ku gra­đa­na“, ko­joj su pri­su­stvo­va­le: za­me­ni­ca za­štit­ni­ka gra­đa­na Ta­ma­ra Luk­šić…

Gasifikacija svih naselja

27. jun 2011. godine

Šid – Trideseta sednica Skupštine opštine Šid, kojom je predsedavao Željko Kostelnik, održana 21. juna, ostaće zapamćena po velikom broju tačaka dnevnog reda (šezdesetak), koje…

Ču­va­ri sto­let­nog par­ka

23. jun 2011. godine

Šid – Osnov­na ško­la „Sa­va Šu­ma­no­vić“ iz Er­de­vi­ka ne­po­sred­no pred Dan ško­le or­ga­ni­zo­va­la je rad­nu ak­ci­ju u ko­joj su uče­ni­ci za­jed­no sa svo­jim na­stav­ni­ci­ma oči­sti­li…

Ovo­ga le­ta bez re­strik­ci­ja vo­de

23. jun 2011. godine

Šid – Od ka­ko su na­stu­pi­li to­pli­ji da­ni i po­če­le vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re, svih de­set bu­na­ra su u po­go­nu i da­ju mak­si­mal­nu ko­li­či­nu vo­de. To zna­či…

Usko­ro pred­sto­ji ga­si­fi­ka­ci­ja op­šti­ne

14. jun 2011. godine

Šid – U sko­ri­je vre­me mo­gla bi da ot­poč­ne ga­si­fi­ka­ci­ja šid­ske op­šti­ne – re­če­no je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re na­kon pro­šlo­ne­delj­ne sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća. Na­i­me,…