• ponedeljak, 2. oktobar 2023.
Hronika

Veliko “spremanje” panonske lepotice

23. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Nacionalni park “Fruška gora” – jedini nacionalni park u Pokrajini (proglašen 1960. godine), kao kompleks od izuzetnog značaja odnedavno je sa svim…

Stari dvorac ponuđen u zakup

20. maj 2011. godine

Beočin – Opštinska uprava Beočina je, prošle srede, objavila javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup objekta Stari dvorac, što je jedan od…

Po­čeo upis ma­li­ša­na

17. maj 2011. godine

Šid – Pr­vog rad­nog da­na ma­ja po­čeo je upis de­ce za sva slo­bod­na me­sta u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ za na­red­nu škol­sku go­di­nu. Sve…

Ušle u vi­ši rang tak­mi­če­nja

17. maj 2011. godine

Stara Pazova – Po­vo­dom ula­ska u Pr­vu A li­gu, Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va or­ga­ni­zo­vao je pri­jem za čla­ni­ce Žen­skog ko­šar­ka­škog klu­ba ”Sta­ra Pa­zo­va”…

Jav­na pred­u­ze­ća uspe­šno po­slo­va­la

17. maj 2011. godine

Inđija – Upr­kos fi­nan­sij­skim po­te­ško­ća­ma jav­na pred­u­ze­ća su uspe­šno po­slo­va­la u 2010. go­di­ni, ču­lo se na 26. sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja odr­ža­noj pro­šle sre­de. ”Ko­mu­na­lac”…

Do­de­lje­no de­set sti­pen­di­ja

17. maj 2011. godine

Ruma – Uoči pr­vo­maj­skih pra­zni­ka, 29. apri­la, u Grad­skoj ku­ći je or­ga­ni­zo­van pri­jem za mla­de rum­ske spo­tri­ste. Po ra­ni­joj skup­štin­skoj od­lu­ci, mla­dim rum­skim spor­ti­sti­ma do­de­lje­na…

Vi­še ce­ne gre­ja­nja

17. maj 2011. godine

Ruma – Sed­ni­com Skup­šti­ne op­šti­ne, ko­ja je odr­ža­na 28. apri­la, do­mi­ni­ra­li su iz­ve­šta­ji o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj go­di­ni –  sem po­le­mič­kih…

Mla­di – am­ba­sa­do­ri Mi­tro­vi­ce

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na Evro­pe, a po­vo­dom po­vrat­ka de­le­ga­ci­je mla­dih sa pu­to­va­nja u ze­mlje Evrop­ske uni­je, u Grad­skoj ku­ći je odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja…

Oko­sni­ca pri­vred­nog raz­vo­ja

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pod­ruč­je  Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca  po­kri­va zna­čaj­ni deo na­se­lje­nih me­sta uz Fru­šku go­ru, ko­ja će de­lom kroz ma­ster plan, a de­lom kroz ini­ci­ja­ti­vu…

“Čerević u maju”…

16. maj 2011. godine

Čerević – U tradicionalnu kulturnu manifestaciju “Noć muzeja”, održanu 14. maja širom Srbije, ponovo su se uključili i meštani Čerevića, najpre programom u organizaciji Udruženja…