• Tuesday, 6. June 2023.
Hronika

Jelena u finalu, Dejan i Uroš treći u Republici

4. May 2011. godine

  Inđija – U or­ga­ni­za­ci­ji Ma­te­ma­tič­kog dru­štva ”Ar­hi­me­des” iz Be­o­gra­da or­ga­ni­zo­va­no je tak­mi­če­nje sred­njo­ško­la­ca iz ma­te­ma­ti­ke na­slo­vlje­no ”Mi­sliš”. Na ovom tak­mi­če­nju uče­stvo­va­lo je čak 50…

Potpisan Memorandum o razumevanju

4. May 2011. godine

Inđija – U okvi­ru Pro­jek­ta po­dr­ške op­šti­na­ma ”IPA 2007” – Do­bra upra­va, pla­ni­ra­nje i pru­ža­nje uslu­ga – In­đi­ja je jed­na od 17 op­šti­na i gra­do­va…

Kreativne radionice – put do posla

4. May 2011. godine

Ruma – Uoči Us­kr­sa po­se­ti­li smo Me­đu­op­štin­sku or­ga­ni­za­ci­ju sle­pih i sla­bo­vi­dih, a ta­mo, at­mos­fe­ra po­ma­lo ne­u­o­bi­ča­je­na za ovu vr­stu in­va­lid­nih li­ca: far­ba­ju se us­kr­šnja ja­ja,…

“Si­stem 48” – re­ša­va­nje ko­mu­nal­nih pro­ble­ma

4. May 2011. godine

Ruma – U zgra­di Op­šti­ne Ru­ma, u Or­lo­vi­će­voj uli­ci, 20. apri­la je or­ga­ni­zo­va­na pre­zen­ta­ci­ja jed­nog no­vog pro­jek­ta, za­po­če­tog pre ne­ko­li­ko me­se­ci. Reč je o ”Si­ste­mu…

Maske, šarena jaja i crteži

4. May 2011. godine

  Sremska Mitrovica – Vi­še od 200 naj­mla­đih su­gra­đa­na – pred­ško­la­ca i uče­ni­ka ni­žih raz­re­da osnov­nih ško­la uče­stvo­va­lo je  21. apri­la u ma­ni­fe­sta­ci­ji ” U…

Šljunčenje atarskih puteva

4. May 2011. godine

  Salaš Noćajski – Mi­nu­le sed­mi­ce u Sa­la­šu No­ćaj­skom na­sta­vlje­no je šljun­če­nje atar­skih pu­te­va. Ra­di­lo se u po­te­si­ma Koj­ša i Mo­dran, a na­red­ne fa­ze po­sla…

Duhovni život kroz objektiv

21. April 2011. godine

Irig – Od osni­va­nja Dru­štva lju­bi­te­lja fo­to­gra­fi­je, film­skih i vi­deo ostva­re­nja “Be­o­fo­to”, sep­tem­bra 2007, go­di­na za na­ma je bi­la naj­bo­ga­ti­ja ak­tiv­no­sti­ma, sma­tra nje­gov pred­sed­nik Ismet…

U Irigu se odvija FEDAS

21. April 2011. godine

Irig – Kul­tur­ni ži­vot Iri­ga obe­le­žen je ovih da­na po­zo­ri­štem – od 9. do 17. apri­la, u Do­mu kul­tu­re, na ”da­ska­ma ko­je ži­vot zna­če”, od­vi­ja…

Predsednica u Vašici i Batrovcima

21. April 2011. godine

Šid – Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić sa sa­rad­ni­ci­ma po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje me­sne za­jed­ni­ce Va­ši­ca i Ba­tro­vi­ci. Cilj obi­la­ska je da se iden­ti­fi­ku­ju naj­ve­ći pro­ble­mi…

Usvojeni program rada javnih preduzeća

21. April 2011. godine

Šid – Na sed­ni­ci SO ko­ja je odr­ža­na u po­ne­de­ljak od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va usvo­ji­li pro­gra­me ra­da po­slo­va­nja jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, te fi­nan­sij­ske pla­no­ve…