• ponedeljak, 27. mart 2023.
Hronika

Hrišćani zajedno slavili Uskrs

4. maj 2011. godine

Beočin – Svi hri­šća­ni u be­o­čin­skoj op­šti­ni, ove go­di­ne, kao i svu­gde u sve­tu, svoj naj­ra­do­sni­ji pra­znik su obe­le­ži­li isto­ga da­na, 24. apri­la. Us­kr­šnje li­tur­gi­je…

Ekološki maskenbal predškolaca

4. maj 2011. godine

  Šid – Oko dve sto­ti­ne ma­li­ša­na Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ uče­sto­va­lo je u eko­lo­škom ma­sken­ba­lu na pla­tou is­pred Kul­tur­no – obra­zov­nog cen­tra, or­ga­ni­zo­va­nom…

Gradi se vodovodna mreža

4. maj 2011. godine

Šid – Pro­te­kle ne­de­lje pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, za­jed­no sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je Me­snu za­jed­ni­cu Lju­ba, gde se upo­zna­la sa pro­ble­mi­ma ovog se­la, od…

Udruživanje metalaca – zajednički interes

4. maj 2011. godine

Stara Pazova – U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi je odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta “Voj­vo­di­na Me­tal Clu­ster” či­ja je im­ple­men­ta­ci­ja za­po­če­la 1.mar­ta ove go­di­ne i ko­ji…

Dar za golubinačke trojke

4. maj 2011. godine

Golubinci – Bor­ka i Mi­o­drag Ma­lić iz Go­lu­bi­na­ca po­red dvo­i­po­go­di­šnjeg si­na Sa­ve že­le­li su da ima­ju još de­ce. I ka­ko Bor­ka ka­že “Bog ih po­gle­dao”,…

Klupe

4. maj 2011. godine

Inđija – U okvi­ru ve­li­kog spre­ma­nja gra­da rad­ni­ci ”Ko­mu­nal­ca” su pro­šle ne­de­lje po­pra­vlja­li i bo­ji­li klu­pe. Sa le­pim sun­ča­nim da­ni­ma klu­pe će do­bro do­ći za…

Paketi uz čestitke za Uskrs

4. maj 2011. godine

Inđija – Uoči Ve­li­kog pet­ka ak­ti­vi­sti dve par­ti­je na vla­sti u odvo­je­nim ak­ci­ja­ma de­li­li su pa­ke­te sa na­mir­ni­ca­ma naj­si­ro­ma­šni­jim gra­đa­ni­ma op­šti­ne. Reč je o čla­ni­ca­ma…

Jelena u finalu, Dejan i Uroš treći u Republici

4. maj 2011. godine

  Inđija – U or­ga­ni­za­ci­ji Ma­te­ma­tič­kog dru­štva ”Ar­hi­me­des” iz Be­o­gra­da or­ga­ni­zo­va­no je tak­mi­če­nje sred­njo­ško­la­ca iz ma­te­ma­ti­ke na­slo­vlje­no ”Mi­sliš”. Na ovom tak­mi­če­nju uče­stvo­va­lo je čak 50…

Potpisan Memorandum o razumevanju

4. maj 2011. godine

Inđija – U okvi­ru Pro­jek­ta po­dr­ške op­šti­na­ma ”IPA 2007” – Do­bra upra­va, pla­ni­ra­nje i pru­ža­nje uslu­ga – In­đi­ja je jed­na od 17 op­šti­na i gra­do­va…

Kreativne radionice – put do posla

4. maj 2011. godine

Ruma – Uoči Us­kr­sa po­se­ti­li smo Me­đu­op­štin­sku or­ga­ni­za­ci­ju sle­pih i sla­bo­vi­dih, a ta­mo, at­mos­fe­ra po­ma­lo ne­u­o­bi­ča­je­na za ovu vr­stu in­va­lid­nih li­ca: far­ba­ju se us­kr­šnja ja­ja,…