Hrišćani zajedno slavili Uskrs

<p style="text-align: justify;"> - Svi hri­šća­ni u be­o­čin­skoj op­šti­ni, ove go­di­ne, kao i svu­gde u sve­tu, svoj naj­ra­do­sni­ji pra­znik su obe­le­ži­li isto­ga da­na, 24. apri­la. Us­kr­šnje li­tur­gi­je i mi­se, uz

Ekološki maskenbal predškolaca

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Oko dve sto­ti­ne ma­li­ša­na Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ uče­sto­va­lo je u eko­lo­škom ma­sken­ba­lu na pla­tou is­pred Kul­tur­no – obra­zov­nog cen­tra, or­ga­ni­zo­va­nom

Gradi se vodovodna mreža

<p style="text-align: justify;">, za­jed­no sa svo­jim sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je Me­snu za­jed­ni­cu Lju­ba, gde se upo­zna­la sa pro­ble­mi­ma ovog se­la, od ko­jih je je­dan lo­še sta­nje zgra­de Me­sne za­jed­ni­ce. Na­i­me, ka­ko

Udruživanje metalaca – zajednički interes

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U pro­šlu sre­du u Sta­roj Pa­zo­vi je odr­ža­na pre­zen­ta­ci­ja pro­jek­ta “Voj­vo­di­na Me­tal Clu­ster” či­ja je im­ple­men­ta­ci­ja za­po­če­la 1.mar­ta ove go­di­ne i ko­ji se fi­nan­si­ra

Dar za golubinačke trojke

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">.- Be­be ni­su zah­tev­ne. Sve se stig­ne, ma­da mi po­ma­žu i maj­ka i ku­ma. I muž mi mno­go po­ma­že oko njih. Je­di­no što Sa­va tra­ži vi­še

Klupe

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">- U okvi­ru ve­li­kog spre­ma­nja gra­da rad­ni­ci ''Ko­mu­nal­ca'' su pro­šle ne­de­lje po­pra­vlja­li i bo­ji­li klu­pe. Sa le­pim sun­ča­nim da­ni­ma klu­pe će do­bro do­ći za pre­dah mno­gim

Paketi uz čestitke za Uskrs

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> bar ma­lo ulep­ša­li us­kr­šnji

Jelena u finalu, Dejan i Uroš treći u Republici

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">iz E22 ode­lje­nja sa osvo­je­nih 80 bo­do­va ko­ja će uče­stvo­va­ti u fi­nal­nom tak­mi­če­nju u Be­o­gra­du.</p> <p style="text-align: justify;">- Bi­la je ovo pri­li­ka da na­ši uče­ni­ci pro­ve­re svo­je