Šansa za ukrupnjavanje poseda

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> na ne­dav­no odr­ža­nom sa­stan­ku sa po­ljo­pri­vred­ni­ci­ma, ko­me je pri­su­stvo­va­lo oko osam­de­set po­ljo­pri­vred­ni­ka sa te­ri­to­ri­je šid­ske op­šti­ne.</p> <p style="text-align: justify;">Pred­sed­ni­ca Op­šti­ne is­ta­kla je da, u ci­lju una­pre­đe­nja

Publika zna da vrednuje izvornu muziku

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> i do­dao da će ih “Sta­ra Pa­zo­va uvek do­če­ka­ti otvo­re­nog sr­ca”.</p> <p style="text-align:

Rekonstruisano igralište „Leptirića“

<p style="text-align: justify;"> - Pret­po­sled­njeg mar­tov­skog da­na u No­voj Pa­zo­vi sve­ča­no je otvo­re­no re­kon­stru­i­sa­no igra­li­šte objek­ta PU “Po­le­ta­rac”, pod ime­nom “Lep­ti­rić”. To je tre­će igra­li­šte ob­da­ni­šta u Sr­bi­ji ko­je je

„Obrazovanje za sve“

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> maj­ka. Tom pri­li­kom je isa­tak­nu­ta  neo­p­hod­nost obez­be­đi­va­nja po­dr­ške de­ci i na­stav­nom ka­dru u na­sto­ja­nju da obra­zov­ni pro­gram pri­la­go­de in­di­vi­du­al­nim mo­guć­no­sti­ma sva­kog de­te­ta.</p> <p style="text-align: justify;">Ka­ko je

Učenici postižu veoma dobre rezultate

<p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;"> </p><div class="mceTemp" draggable=""> <p style="text-align: justify;" _mce_style="text-align: justify;">- Na­ša ško­la je ti­pi­čan pri­mer da kvan­ti­tet đa­ka ne ga­ran­tu­je i kva­li­tet već gra­ni­ce po­me­ra­ju ogro­man rad i trud.

Svečana sala van upotrebe

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Pra­va je sre­ća što se, pre de­se­tak da­na, u Ru­mi ni­je de­si­la tra­ge­di­ja. Ka­da ovo tvr­di­mo, mi­sli­mo na zgra­du Op­štin­skog udru­že­nja pen­zi­o­ne­ra Ru­ma ko­ja

Mala škola grnčarije

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, vi­ši ku­stos ar­he­o­log, a obu­ka će tra­ja­ti do 1. ju­na.</p> <p style="text-align: justify;">- Za­do­volj­ni smo re­zul­ta­ti­ma iako je sve još u za­čet­ku, jer ne­ma­mo ni grn­čar­sko

Izbeglima krov nad glavom

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Če­tr­de­se­tak iz­be­glih, in­ter­no ra­se­lje­nih i so­ci­jal­no ugro­že­nih li­ca s pod­ruč­ja Srem­ske Mi­tro­vi­ce pot­pi­sa­lo je u pe­tak ugo­vo­re o do­na­ci­ji pa­ke­ta gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la i mon­ta­žnih