• Wednesday, 6. July 2022.
Hronika

Dragocena knjiga o crkvi Svetog Save

25. July 2011. godine

Čerević – Dan kada su u Čereviću, početkom 18. veka, prestale kuga i druge opake bolesti – 21. jul, Sveti velikomučenik Prokopije – po tradiciji…

Nastava na rusinskom jeziku

25. July 2011. godine

Sremska Mitrovica – Negovanje rusinskog jezika, kao jedna od najvažnijih aktivnosti ovdašnje sekcije Društva za rusinski jezik, književnost i kulturu, započelo je najpre na smotrama…

Nova deonica bulevara

22. July 2011. godine

Sremska Mitrovica – U ovom gradu je puštena u saobraćaj nova deonica rekonstruisanog puta R 103 , odnosno Bulevara Konstantina Velikog. Deonicu dugu 1,2 kilometra…

No­vo me­đu­op­štin­sko part­ner­stvo

20. July 2011. godine

U ostva­ri­va­nje pe­to­go­di­šnjeg Pro­jek­ta odr­ži­vog lo­kal­nog raz­vo­ja, vred­nog 22 mi­li­o­na do­la­ra, ko­ji spro­vo­di Ame­rič­ka agen­ci­ja za eko­nom­ski raz­voj  USAID, ne­dav­no se uklju­čio i Be­o­čin, za­jed­no…

Pro­jek­ti­ma do kva­li­tet­ni­jeg ži­vo­ta

20. July 2011. godine

U okvi­ru re­dov­nih obi­la­ska me­snih za­jed­ni­ca, pred­sed­ni­ca op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić sa sa­rad­ni­ci­ma, po­se­ti­la je pro­te­kle ne­de­lje Sot. Tom pri­li­kom po­tvr­đe­no je da će šid­ska lo­kal­na…

Pot­pi­san ugo­vor o sa­rad­nji

20. July 2011. godine

U pri­su­stvu za­me­ni­ka po­kra­jin­skog se­kre­ta­ra za me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu Mi­o­dra­ga Jo­vo­vi­ća, Dže­net Kajl, sa­vet­ni­ka kon­sul­tan­ta za re­gi­o­nal­ni raz­voj, Džon Ga­la­ge­ra, sa­vet­ni­ka za re­gi­o­nal­ni…

Plan re­gu­la­ci­je za “Grund­fos”

20. July 2011. godine

Inđija – Po­čet­kom pro­šle ne­de­lje odr­ža­na je sed­ni­ca Op­štin­skog ve­ća, pred­se­da­vao Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne, a pr­vog da­na ove ne­de­lje Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne, pred­se­da­vao…

Stam­be­na pi­ta­nja i za­po­šlja­va­nje

20. July 2011. godine

Ruma – Do­sa­da­šnja re­a­li­za­ci­ja Lo­kal­nih ak­ci­o­nih pla­no­va za po­moć iz­be­gli­ca­ma i in­ter­no ra­se­lje­nim li­ci­ma, kao i pla­no­vi Ko­me­sa­ri­ja­ta za iz­be­gli­ce Re­pu­bli­ke Sr­bi­je za na­red­ni pe­ri­od,…

Mo­je ze­le­no de­lo

20. July 2011. godine

Šid – Eko­lo­ški po­kret Šid do­bit­nik je pri­zna­nja za  ak­tiv­no­sti spro­ve­de­ne u ovoj go­di­ni, na kon­kur­su „Mo­je ze­le­no de­lo”  za naj­bo­lje ak­ci­je ili de­la ko­ja…

Svir­ka pod ve­drim ne­bom

12. July 2011. godine

Pro­te­klog vi­ken­da Mi­trov­ča­ni su po­ka­za­li da su od­lič­ni do­ma­ći­ni i da ima­ju slu­ha za do­bru mu­zi­ku. U pe­tak i su­bo­tu odr­žan je, na Grad­skom tr­gu,…