• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Hronika

Uru­če­na pri­zna­nja za da­tu krv

28. jun 2011. godine

Cr­ve­ni krst Šid obe­le­žio je 14. jun, Svet­ski dan do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, ko­ji se ove go­di­ne od­vi­jao pod mo­tom „Vi­še kr­vi, vi­še ži­vo­ta“. U pro­sto­ri­ja­ma…

U čast i sla­vu ve­li­kog pe­sni­ka

28. jun 2011. godine

Ovo­go­di­šnji ju­bi­lar­ni „Ja­stre­bi­će­vi knji­žev­ni su­sre­ti“, 30. – ti po re­du, odr­ža­ni su pro­te­kle sed­mi­ce u Va­ši­ci. Na­kon po­me­na na pi­šče­vom gro­bu, odr­žan je bo­gat kul­tur­no…

“Azbuč­nik bo­go­več­nih mi­sli”

28. jun 2011. godine

KUD “Bran­ko Ra­di­če­vić”, Grad­ski tam­bu­ra­ški or­ke­star i OKUD “Sve­ti Sa­va” u su­bo­tu u Po­zo­ri­štu u Sta­roj Pa­zo­vi pri­re­di­li su hu­ma­ni­tar­ni kon­cert s kog će se…

Bli­skost kroz kon­tak­te na lo­kal­nom ni­vou

28. jun 2011. godine

Pred­sed­nik sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne Go­ran Jo­vić do­če­kao je u če­tvr­tak u po­po­dnev­nim sa­ti­ma na Tr­gu “Dr Zo­ra­na Đin­đi­ća” u Sta­roj Pa­zo­vi bi­ci­kli­stič­ki Ka­ra­van pri­ja­telj­stva sa oko…

Rekonstrukcija fasade i ulice

28. jun 2011. godine

Pr­vog da­na ras­pu­sta maj­sto­ri ”Si­stem in­že­nje­rin­ga” kre­nu­li su sa re­kon­struk­ci­jom fa­sa­de OŠ ”Pe­tar Ko­čić” u In­đi­ji. Ra­do­vi se fi­nan­si­ra­ju sred­stvi­ma iz bu­dže­ta op­šti­ne. Na dru­gom…

Ple­me­ni­ta mi­si­ja po­dr­ške de­ci

28. jun 2011. godine

Od 25 čla­ni­ca Sa­ve­za udru­že­nja MNRO (men­tal­no ne­do­volj­no raz­vi­je­nih oso­ba), Dru­štvo ”Moj svet” iz In­đi­je je me­đu osam naj­ak­tiv­ni­jih u Voj­vo­di­ni, re­če­no je na okru­glom…

“Zlat­na kap” za cr­ve­nu ka­plji­cu

28. jun 2011. godine

Dan do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi – 14. jun, obe­le­žen je u Cr­ve­nom kr­stu Ru­me, na tra­di­ci­o­nal­noj sve­ča­no­sti ko­ja se to­ga da­na od­vi­ja­la u Kul­tur­nom cen­tru, naj­za­slu­žni­jim…

Sve sprem­no za že­tvu

28. jun 2011. godine

U rum­skoj op­šti­ni su za­vr­še­ne sve pri­pre­me za naj­ve­ći po­sao u po­ljo­pri­vre­di – za že­tvu. Uko­li­ko ne bu­de zna­čaj­ni­jih vre­men­skih ne­po­go­da, mo­že se oče­ki­va­ti pri­nos…

O pre­vo­zu sta­ri­jih su­gra­đa­na

28. jun 2011. godine

Grad­sko ve­će je pri­hva­ti­lo pred­log od­lu­ke ko­jom se su­gra­đa­ni­ma sta­ri­jim od 65 go­di­na, sa pre­bi­va­li­štem u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci i La­ćar­ku, da­je mo­guć­nost da ostva­re pra­vo…

Uru­če­na pri­zna­nja za hu­ma­nost

28. jun 2011. godine

Po­vo­dom Svet­skog da­na do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, Cr­ve­ni krst Srem­ska Mi­tro­vi­ca je 14. ju­na u Grad­skoj ku­ći upri­li­čio do­de­lu pri­zna­nja vi­še­stru­kim do­bro­volj­nim da­va­o­ci­ma kr­vi. Mo­to ovo­go­di­šnje…