• nedelja, 14. april 2024.
Hronika

Ušle u vi­ši rang tak­mi­če­nja

17. maj 2011. godine

Stara Pazova – Po­vo­dom ula­ska u Pr­vu A li­gu, Go­ran Jo­vić, pred­sed­nik op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va or­ga­ni­zo­vao je pri­jem za čla­ni­ce Žen­skog ko­šar­ka­škog klu­ba ”Sta­ra Pa­zo­va”…

Jav­na pred­u­ze­ća uspe­šno po­slo­va­la

17. maj 2011. godine

Inđija – Upr­kos fi­nan­sij­skim po­te­ško­ća­ma jav­na pred­u­ze­ća su uspe­šno po­slo­va­la u 2010. go­di­ni, ču­lo se na 26. sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja odr­ža­noj pro­šle sre­de. ”Ko­mu­na­lac”…

Do­de­lje­no de­set sti­pen­di­ja

17. maj 2011. godine

Ruma – Uoči pr­vo­maj­skih pra­zni­ka, 29. apri­la, u Grad­skoj ku­ći je or­ga­ni­zo­van pri­jem za mla­de rum­ske spo­tri­ste. Po ra­ni­joj skup­štin­skoj od­lu­ci, mla­dim rum­skim spor­ti­sti­ma do­de­lje­na…

Vi­še ce­ne gre­ja­nja

17. maj 2011. godine

Ruma – Sed­ni­com Skup­šti­ne op­šti­ne, ko­ja je odr­ža­na 28. apri­la, do­mi­ni­ra­li su iz­ve­šta­ji o ra­du jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va u pro­šloj go­di­ni –  sem po­le­mič­kih…

Mla­di – am­ba­sa­do­ri Mi­tro­vi­ce

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – U sklo­pu obe­le­ža­va­nja Da­na Evro­pe, a po­vo­dom po­vrat­ka de­le­ga­ci­je mla­dih sa pu­to­va­nja u ze­mlje Evrop­ske uni­je, u Grad­skoj ku­ći je odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja…

Oko­sni­ca pri­vred­nog raz­vo­ja

17. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pod­ruč­je  Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca  po­kri­va zna­čaj­ni deo na­se­lje­nih me­sta uz Fru­šku go­ru, ko­ja će de­lom kroz ma­ster plan, a de­lom kroz ini­ci­ja­ti­vu…

“Čerević u maju”…

16. maj 2011. godine

Čerević – U tradicionalnu kulturnu manifestaciju “Noć muzeja”, održanu 14. maja širom Srbije, ponovo su se uključili i meštani Čerevića, najpre programom u organizaciji Udruženja…

Prijem za dobrovoljne davaoce

12. maj 2011. godine

Šid-Povodom Nacionalnog dana dobrovoljnih davalaca krvi, predsednica Opštine Šid Nataša Cvjetković juče je organizovala prijem za dugogodišnje dobrovoljne davaoce krvi. Prijemu su, uz predstavnike Crvenog…

Dobri domaćini, još bolji proizvodjači

9. maj 2011. godine

Susek – Šesta po redu Stočna izložba u Suseku održana je, 7. maja, uz učešće pedesetak izlagača goveda, svinja, ovaca, poljoprivredne hrane i mehanizacije iz…

Mogućnost za privrednu i kulturnu saradnju

6. maj 2011. godine

Šid – Pro­te­klog če­tvrt­ka Op­šti­nu Šid je po­se­ti­la de­le­ga­ci­ja Sa­ve­za Ru­si­na i Ukra­ji­na­ca u Sr­bi­ji i to: Le­o­na Vi­slav­ski, po­kra­jin­ska po­sla­ni­ca, Bog­dan Vi­slav­ski pred­sed­nik Sa­ve­za…