• utorak, 21. maj 2024.
Poljoprivreda

Trak­to­ri­ma blo­ki­ra­li za­dru­gu

2. jun 2011. godine

Dvo­ri­šte i objek­ti ze­mljo­rad­nič­ke za­dru­ge u Ru­mi, ko­ja je svo­je­vre­me­no pri­po­je­na „Agro­ru­mi“, već ne­ko­li­ko sed­mi­ca su blo­ki­ra­ni po­ljo­pri­vred­nom me­ha­ni­za­ci­jom ne­za­do­volj­nih pa­o­ra ko­ji tvr­de da objek­ti…

Bo­le­sti str­nih ži­ta

25. maj 2011. godine

Zna­čaj­ne bo­le­sti pše­ni­ce, ječ­ma, ov­sa, ra­ži i tri­ti­ka­lea u na­red­nom pe­ri­o­du su: pe­pel­ni­ca i fu­za­ri­um. Pe­pel­ni­cu pše­ni­ce uzro­ku­je glji­va Erysip­hae (Blu­me­ria) gra­mi­nis. Simp­to­mi obo­lje­nja su…

Vre­me no­vih ve­le­po­sed­ni­ka

25. maj 2011. godine

Pre­ma po­sled­njim zva­nič­nim po­da­ci­ma op­šti­na In­đi­ja ras­po­la­že sa 28.350 hek­ta­ra ob­ra­di­vog ze­mlji­šta a op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va sa 29.506 hek­ta­ra. Obe op­šti­ne su do pre de­se­tak…

Zdra­va hra­na na zdrav na­čin

18. maj 2011. godine

Jarak – U srem­skim ba­šta­ma ga­ji se ra­zno­vr­sno  bi­lje i po­vr­će  na­šeg pod­ne­blja, a u ba­šti Ra­do­va­na Žu­ti­ća iz Jar­ka, ko­ji se­be na­zi­va pro­iz­vo­đa­čem ret­ko…

Bo­le­sti i šte­to­či­ne vi­no­ve lo­ze

18. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Vi­no­va lo­za se na­la­zi na po­čet­ku ve­ge­ta­ci­je, od­no­sno u fa­zi raz­vi­je­nih la­sta­ra oko 10 cen­ti­me­ta­ra. Sa­da je vre­me za su­zbi­ja­nje ak­tu­el­nih bo­le­sti…

Do­bri do­ma­ći­ni, još bo­lji pro­iz­vo­đa­či

17. maj 2011. godine

Beočin – Še­sta po re­du Stoč­na iz­lo­žba u Su­se­ku odr­ža­na je, 7. ma­ja, uz uče­šće pe­de­se­tak iz­la­ga­ča go­ve­da, svi­nja, ova­ca, po­ljo­pri­vred­ne hra­ne i me­ha­ni­za­ci­je iz…

Važna pravovremena zaštita

6. maj 2011. godine

Po­če­tak pro­le­ća i kre­ta­nje ve­ge­ta­ci­je su zna­ci da tre­ba ve­li­ku pa­žnju po­sve­ti­ti ne­zi i za­šti­ti ja­bu­ča­stog i ko­šti­ča­vog vo­ća ko­ji su u ovom pe­ri­o­du na­ro­či­to…

Zaštita oznake “Sremskom kulenu”

6. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Srem­ski ku­len ima ge­o­graf­sku za­šti­tu ko­ja ni­je ak­tiv­na i za­to tre­ba od­mah ažu­ri­ra­ti po­sto­je­ći ela­bo­rat o pro­ce­du­ra­ma pro­iz­vod­nje, utvr­di­ti na­či­ne kon­tro­le i…

Obnovili registraciju, subvencije očekuju

6. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Mi­trov­ča­nin Đor­đe Ne­na­do­vić i Ša­šin­ča­nin Jo­van Po­po­vić, re­gi­stro­va­ni far­me­ri, ko­nač­no su re­ši­li svo­je pro­ble­me ve­za­ne za ob­no­vu re­gi­stra­ci­je ga­zdin­stva, upis i spi­sak…

Suzbijanje korova

5. maj 2011. godine

So­ja kao i dru­ge oko­pa­vi­ne naj­o­se­tlji­vi­ja je na pri­su­stvo ko­ro­va u po­čet­nim fa­za­ma po­ra­sta, ka­da joj kon­ku­ri­šu u ži­vot­nom pro­sto­ru, vo­di i hra­ni­vi­ma. Pred­u­slov za…