• sreda, 28. septembar 2022.
Poljoprivreda

Važna pravovremena zaštita

6. maj 2011. godine

Po­če­tak pro­le­ća i kre­ta­nje ve­ge­ta­ci­je su zna­ci da tre­ba ve­li­ku pa­žnju po­sve­ti­ti ne­zi i za­šti­ti ja­bu­ča­stog i ko­šti­ča­vog vo­ća ko­ji su u ovom pe­ri­o­du na­ro­či­to…

Zaštita oznake “Sremskom kulenu”

6. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Srem­ski ku­len ima ge­o­graf­sku za­šti­tu ko­ja ni­je ak­tiv­na i za­to tre­ba od­mah ažu­ri­ra­ti po­sto­je­ći ela­bo­rat o pro­ce­du­ra­ma pro­iz­vod­nje, utvr­di­ti na­či­ne kon­tro­le i…

Obnovili registraciju, subvencije očekuju

6. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Mi­trov­ča­nin Đor­đe Ne­na­do­vić i Ša­šin­ča­nin Jo­van Po­po­vić, re­gi­stro­va­ni far­me­ri, ko­nač­no su re­ši­li svo­je pro­ble­me ve­za­ne za ob­no­vu re­gi­stra­ci­je ga­zdin­stva, upis i spi­sak…

Suzbijanje korova

5. maj 2011. godine

So­ja kao i dru­ge oko­pa­vi­ne naj­o­se­tlji­vi­ja je na pri­su­stvo ko­ro­va u po­čet­nim fa­za­ma po­ra­sta, ka­da joj kon­ku­ri­šu u ži­vot­nom pro­sto­ru, vo­di i hra­ni­vi­ma. Pred­u­slov za…

Iskoristiti potencijal rodnosti

22. april 2011. godine

  Sremska Mitrovica – Po­sto­je dve gru­pe fak­to­ra ko­ji uti­ču na pro­iz­vod­nju ku­ku­ru­za: kli­mat­ske pri­li­ke i agro­teh­ni­ka. Kli­mat­ske pri­li­ke su fak­tor na ko­ji ne mo­že­mo…

Neće da rade u korist sopstvene štete

15. april 2011. godine

Đor­đe Ne­na­do­vić po­ljo­pri­vred­nik iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, od 1990. go­di­ne in­ten­ziv­no se ba­vi go­ve­dar­stvom.  Ovaj pro­iz­vo­đač mle­ka je do­sko­ra raz­mi­šljao da pro­ši­ri far­mu, ali je od­u­stao…

Izbor sorte za dobar prinos

14. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – So­ja je bilj­ka sa du­gom tra­di­ci­jom ga­je­nja i ko­ri­šće­nja. Njen zna­čaj ogle­da se u ve­li­kom sa­dr­ža­ju pro­te­i­na i ulja bit­nih za is­hra­nu…

Ulaganja značajno veća

14. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Pro­leć­na se­tva u Sre­mu se za­huk­ta­va, jer po­ljo­pri­vred­ni­ci ko­ri­ste po­volj­ne vre­men­ske uslo­ve za se­tvu ili pred­se­tve­no đu­bre­nje. Iz­ve­šta­ji sa te­re­na go­vo­re da…

Agrarni budžet kao socijana pomoć

8. april 2011. godine

  Ruma – Ka­ko se tra­di­ci­o­nal­ni Sa­bor re­kor­de­ra Sre­ma, zbog ne­ma­ra ili sve ve­će fi­nan­sij­ske kri­ze u po­ljo­pri­vre­di, ove go­di­ne, po pr­vi put, ni­je odr­žao,…

Krompir kao narandže

8. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Iako smo po­ljo­pri­vred­na ze­mlja, iz­ne­na­đu­je či­nje­ni­ca da se na pi­jač­nim te­zga­ma pro­te­kle ne­de­lje krom­pir pro­da­vao po is­toj ce­ni kao na­ran­dže ko­je sti­žu…