• ponedeljak, 2. oktobar 2023.
Društvo

Rumunsko lažno zlato

27. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Poslednjih meseci na području Srema policija je registrovala pojavu da rumunski državljani prodaju lažan zlatni nakit. Ovi slučajevi su otkriveni kraj oba…

Sajam ženskog preduzetništva

27. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Sajam ženskog preduzetništva, drugi po redu, održan je u četvrtak u sremskomitrovačkom PSC „Pinki“ uz učešće četrdesetak udruženja žena iz Srema, kao…

Jo­ga – za zdra­vo te­lo, duh i um

26. maj 2011. godine

Ne­ga­tiv­na ener­gi­ja, na­go­mi­la­ni stres  i ten­zi­ja, sva­ko­dnev­ni pra­ti­o­ci br­zog tem­pa sa­vre­me­nog ži­vo­ta, u ko­jem je tr­ka za pro­fi­tom je­di­ni smi­sao, glav­ni su fak­to­ri i uzroč­ni­ci…

Održan „Štrudelfest“

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Nemački nacionalni savez Subotice i podružnica saveza u Sremskoj Mitrovici, Centar za kulturu „Sirmijumart“ i Bibloteka „Gligorije Vozarević“ organizovali su, protekle subote,…

Ka­ra­van mla­dih LDP-a

25. maj 2011. godine

Ka­ra­van mla­dih LDP-a po­se­tio je ne­dav­no Srem­sku Mi­tro­vi­cu i pred­sta­vio gra­đa­ni­ma plat­for­mu omla­din­ske po­li­ti­ke. Mla­di LDP-a in­si­sti­ra­ju na sve­o­bu­hvat­noj re­for­mi sred­njeg i vi­so­ko­škol­skog obra­zo­va­nja, otva­ra­nju…

Sred­stva me­nja­ju si­ste­ma­ti­za­ci­ju

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Kra­jem mar­ta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je is­te­kao rok va­že­nja grad­skog pe­to­go­di­šnjeg sa­mo­do­pri­no­sa od ko­jeg je tre­ći­na sred­sta­va bi­la na­me­nje­na za fi­nan­si­ra­nje re­dov­nih…

Po­dr­ža­va­mo evrop­ske in­te­gra­ci­je Sr­bi­je

25. maj 2011. godine

Am­ba­sa­dor­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Be­o­gra­du Me­ri Vor­lik pri­li­kom rad­ne po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci eks­lu­ziv­ni in­ter­vju da­la je „Srem­skim no­vi­na­ma“.   Sko­ro je obe­le­že­no 130 go­di­na…

Sa do­ma­ći­ni­ma o eko­nom­skoj sa­rad­nji

25. maj 2011. godine

Inđija – Me­ri Vor­lik, am­ba­sa­dor­ka SAD u Sr­bi­ji po pr­vi put je,   pro­šlog če­tvrt­ka, po­se­ti­la In­đi­ju. O pri­vred­no eko­nom­skim te­ma­ma raz­go­va­ra­la je sa do­ma­ći­ni­ma Go­ra­nom…

Mi­tro­vi­ca ima ame­rič­ku po­dr­šku

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Že­le­la bih da se za­hva­lim go­spo­di­nu gra­do­na­čel­ni­ku na da­na­šnjem go­sto­prim­stvu to­kom mo­je pr­ve po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Go­spo­din gra­do­na­čel­nik i ja ima­li smo…

Pan­si­on­ski sme­štaj

25. maj 2011. godine

Ko­ja su to  dva naj­po­zna­ti­ja ti­pa ži­vot­nog part­ne­ra kad je reč o ja­čem po­lu?  Onaj ko­jeg mno­go ne za­ni­ma ka­ko to da je sve uvek…