• Tuesday, 6. June 2023.
Društvo

Bra­jan Sti­mler po­se­tio „Srem­ske no­vi­ne“

17. May 2011. godine

Sremska Mitrovica – Ata­še za štam­pu am­ba­sa­de Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Be­o­gra­du Bra­jan Sti­mler po­se­tio je 28. apri­la „Srem­ske no­vi­ne“ gde je sa po­slo­vod­stvom i…

Poginula tročlana porodica

16. May 2011. godine

Pećinci – Tri osobe su izgubile život, a tri su zadobile lake telesne povrede, u saobraćajnoj nesreći koja se u nedelju uveče, oko 21,50 časova,…

Stradala dvojica mladića

16. May 2011. godine

Pećinci – U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu, na putnom pravcu Ogar-Donji Tovarnik, na području opštine Pećinci, život su izgubili Dejan J. (21)…

Protestni koncert

12. May 2011. godine

Sremska Mitrovica – Muzička škola “Petar Krančević”, koju pohadja oko 500 đaka, već dugi niz godina muči muku  sa nedostatkom  prostora. Na rešavanju problema angažovano…

Provalili u trafo stanicu

11. May 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela teška krađa i uništenje i oštećenje javnih uređaja, policija je uhapsila četiri osobe s…

Udario policajca

10. May 2011. godine

Inđija – Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela nasilničkog ponašanja i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, Nikola R. (23) je…

Bonsai – umetnost patuljastog drveća

6. May 2011. godine

Umet­nost ga­je­nja pa­tu­lja­stog dr­ve­ća sta­ra je ne­ko­li­ko hi­lja­da go­di­na i pr­vi put se ja­vlja za vre­me vla­da­vi­ne di­na­sti­je Han u Ki­ni. Na za­pa­du se po­ja­vlju­je…

Crtaju gde stignu

6. May 2011. godine

Kom­pa­ni­ja „Dži­ni­jus“ pred­sta­vi­la je no­vi ta­blet na­me­njen umet­ni­ci­ma i di­zaj­ne­ri­ma ko­ji omo­gu­ća­va cr­ta­nje i pi­sa­nje gde god da se na­la­ze. Reč je o ure­đe­ju „ma­u­spen…

Narod traži konkurentne rezultate

6. May 2011. godine

Srem­sku Mi­tro­vi­cu i ne­ko­li­ko okol­nih se­la  12. apri­la je po­se­tio Ve­li­mir Ilić, pred­sed­nik No­ve Sr­bi­je sa sa­rad­ni­ci­ma. U ovu po­se­tu  do­šao je, ka­ko nam je…

Još je­dan krug

6. May 2011. godine

Po­sto­je ne­ko­li­ko raz­voj­nih fa­za u ži­vo­tu čo­ve­ka, a naj­lu­đe su pu­ber­tet i kri­za sred­njih go­di­na. Rin­gi­špil u ti­nej­džer­skoj gla­vi je ne­što što ro­di­te­lji mo­ra­ju da…