• ponedeljak, 27. mart 2023.
Društvo

Narod traži konkurentne rezultate

6. maj 2011. godine

Srem­sku Mi­tro­vi­cu i ne­ko­li­ko okol­nih se­la  12. apri­la je po­se­tio Ve­li­mir Ilić, pred­sed­nik No­ve Sr­bi­je sa sa­rad­ni­ci­ma. U ovu po­se­tu  do­šao je, ka­ko nam je…

Još je­dan krug

6. maj 2011. godine

Po­sto­je ne­ko­li­ko raz­voj­nih fa­za u ži­vo­tu čo­ve­ka, a naj­lu­đe su pu­ber­tet i kri­za sred­njih go­di­na. Rin­gi­špil u ti­nej­džer­skoj gla­vi je ne­što što ro­di­te­lji mo­ra­ju da…

Trka u štiklama

5. maj 2011. godine

Pobednica- Mirjana Jović Sremska Mitrovica – Pro­te­kle su­bo­te Kan­ce­la­ri­ja za mla­de je na grad­skom tr­gu or­ga­ni­zo­va­la Ukr­šnju tr­ku u šti­kla­ma ko­je su mo­ra­le da iz­no­se…

Odneli plen vredan 12.000 evra

5. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­ro­di­ca Stje­pa­na Mi­ke Mac­ka­ni­ća ( 63) se­lja­ka iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce vi­še od 20 go­di­na ima sa­laš na iz­la­zu iz gra­da, na Vo­ganj­kom…

Protestna šetnja

5. maj 2011. godine

Sto­ti­nak čla­no­va i sim­pa­ti­ze­ra Srp­ske na­pred­ne stran­ke i Po­kre­ta soc­ci­ja­li­sta u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci su pro­te­kle sed­mi­ce odr­ža­li pro­test­nu šet­nju od Žit­nog tr­ga do Grad­ske ku­će….

Dogovor ili izbori

5. maj 2011. godine

Već iz­ve­sno vre­me Srem­ska Mi­tro­vi­ca je ta­lac lo­šeg vo­đe­nja po­li­ti­ke i ne­sre­đe­nog sta­nja u De­mo­krat­skoj stran­ci na lo­kal­nom ni­vou, što se re­flek­tu­je ne sa­mo na…

Podrška peticijama

5. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce su sna­žno po­dr­ža­li na­rod­nu pe­ti­ci­ju Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je za de­cen­tra­li­za­ci­ju Sr­bi­je, kao i pe­ti­ci­ju za for­mi­ra­nje tri op­šti­ne u…

Oduzeti piratski diskovi

4. maj 2011. godine

Ruma – Na vašaru u Rumi, trećeg maja, policija je od jednog Lozničanina, čije ime nije saopšteno, oduzela 671 kompakt-disk sa piratskim snimcima filmova i…

Privedeni kradljivci

4. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da su krajem aprila izvršili tešku krađu na benzinskoj pumpi “Nis petrol” u Staroj Pazovi, policija je uhapsila Milorada…

Visoko obrazovanje je javno dobro

4. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Univerzitet u Novom Sadu, koji je lane obeležio pola veka postojanja i uspešnog rada, danas ima četrnaest fakulteta i dva naučna instituta,…