• sreda, 6. jul 2022.
Društvo

Pa­zi tak­si !

15. decembar 2011. godine

Od bez­bri­žnog vre­me­na fi­ja­ke­ra i gi­zda­vih ko­nja vra­nih osta­le su sa­mo uspo­me­ne, pri­če na­ših pre­da­ka. Pe­ri­od kad fi­ja­ker gu­bi funk­ci­ju  pre­vo­za,  pam­ti­mo mi ne­što mla­đi….

Mi­trov­ča­ni po­dr­ža­li Jan­ko­vi­ća

15. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­be­da li­ste ko­ju je vo­dio Zo­ran Jan­ko­vić na iz­bo­ri­ma u Slo­ve­ni­ji, mo­gla bi ve­o­ma po­zi­tiv­no uti­ca­ti na pri­vred­nu sa­rad­nju Srem­ske Mi­tro­vi­ce i…

Be­ža­nje od stra­ha

15. decembar 2011. godine

Mi­li­o­ni lju­di ši­rom pla­ne­te zbog na­pe­te sva­ko­dne­vi­ce pi­ju raz­ne le­ko­ve da su­zbi­ju ne­ke svo­je unu­tra­šnje stra­ho­ve ili fo­bi­je. Idu na sva­ko­ja­ke te­ra­pi­je da se iz­bo­re…

Po­gi­nu­li brat i se­stra

15. decembar 2011. godine

U te­škoj sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se do­go­di­la pro­šle sre­de u Vog­nju kod Ru­me po­gi­nu­li su Da­ni­jel (23) i nje­go­va se­stra Kri­sti­na (32) Stan­ko­vić iz Hrt­ko­va­ca…

Vre­me je za zim­ski re­žim ne­ge

15. decembar 2011. godine

Bez ob­zi­ra na prog­no­zu i re­al­ne kli­mat­ske uslo­ve, mraz i ve­tar sti­ći će vr­lo br­zo i za­to se va­lja na vre­me pri­pre­mi­ti. S hlad­nim da­ni­ma…

Imigranti među koturima lima

12. decembar 2011. godine

Batrovci – Carinci su na graničnom prelazu Batrovci juče sprečili sedam državljana Avganistana da ilegalno pređu državnu granicu. Vozač kamiona M.P. je prijavio carinicima da…

Imigrant u sanduku za alat

9. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Carinici su juče na graničnom prelazu Batrovci sprečili još jedan pokušaj ilegalnog izlaska iz zemlje. Kako je saopštila Uprava carina, prilikom pregleda…

Uhapšen zbog četiri krađe

9. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da je u oktobru i novembru ove godine, u Staroj Pazovi i Inđiji, izvršio četiri teške krađe, policija je…

Zatvor za Avganistance

8. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U prikolici kamiona makedonskih registarskih oznaka, juče oko 12,30 časova, u Krnješevcima kod Stare Pazove, zatečeno je osam avganistanskih državljana bez dokumenata….

Neonatologiji pet inkubatora

8. decembar 2011. godine

Sremska Mitrovica – U akciji Humanitarnog fonda B92 “Bitka za bebe”, sremskomitrovačka Opšta bolnica dobiće ukupno pet inkubatora za Odeljenje neonatologije.  Prva dva inkubatora već se…