• utorak, 18. januar 2022.
Društvo

Ničiji psi šetaju gradom

14. april 2011. godine

  Pro­ble­mi pa­sa lu­ta­li­ca u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na su sve iz­ra­že­ni­ji. Nji­ho­vom mno­že­nju na uli­ca­ma do­pri­ne­li su u mno­go­me ne­sa­ve­sni gra­đa­ni ko­ji svo­je kuć­ne lju­bim­ce…

Potkradali na gorivu

13. april 2011. godine

Ruma – Pri­pad­ni­ci Slu­žbe za bor­bu po­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la su, u na­stav­ku ak­ci­je „Pi­štolj“ uhap­si­li i za­dr­ža­li Alek­san­dra B. (31) iz Be­o­gra­da, or­ga­ni­za­to­ra gru­pe, kao…

Pucao pa pokušao samoubistvo

13. april 2011. godine

Nova Pazova – Pro­šlog če­tvrt­ka od­i­gra­va­la se pra­va dra­ma u No­voj Pa­zo­vi:  Dra­gan P. (56) iz No­ve Pa­zo­ve pu­cao je iz pi­što­lja u Mi­lo­ji­cu B….

Mitrovica od tri opštine

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pe­ti­ci­jom tra­že da se uz cen­tral­nu grad­sku op­šti­nu for­mi­ra­ju i op­šti­ne La­ća­rak i Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca. Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je u…

Se­la ure­di­ti do­ma­ći­ne ube­di­ti !

13. april 2011. godine

Ka­da ne­kom bog da­je i ša­kom, i ka­pom, a tog ne­kog jed­no­stav­no mr­zi da se sa­gne i po­ku­pi te da­ro­ve, on­da se po ne­kom ne­pi­sa­nom…

Provaljivali u vikendice

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da su izvršili pet teških krađa, policija je Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, u redovnom postupku, podnela krivične…

Igre bez granica

12. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – U prepodnevnim časovima na gradskom trgu održane su “Igre bez granica”, koje je organizovala Mitrovačka Gimnazija povodom Dana škole, odnosno svog 173….

Od Pećinaca ima i Beograd koristi

12. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Dobar geografski položaj je samo jedna od bitnih stvari koji privlače investitore. Uz dobre lokacije, neophodni su i politička stabilnost, ali i…

Radionica keramike

11. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Svi koji žele da znaju kako se prave keramičke posude mogu to da nauče u Muzeju Srema,  gde je u toku radionica …

Imenovan v.d. direktor “Ingasa”

11. april 2011. godine

Inđija – Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja ko­ja je odr­ža­na pro­šle sre­de pro­te­kla je, ka­ko re­če pred­sed­nik Skup­šti­ne Alek­san­dar Ko­va­če­vić, u zna­ku ka­dro­va­nja. Na­i­me, na ini­ci­ja­ti­vu uprav­nog…