• ponedeljak, 29. novembar 2021.
Društvo

Pucao pa pokušao samoubistvo

13. april 2011. godine

Nova Pazova – Pro­šlog če­tvrt­ka od­i­gra­va­la se pra­va dra­ma u No­voj Pa­zo­vi:  Dra­gan P. (56) iz No­ve Pa­zo­ve pu­cao je iz pi­što­lja u Mi­lo­ji­cu B….

Mitrovica od tri opštine

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je pe­ti­ci­jom tra­že da se uz cen­tral­nu grad­sku op­šti­nu for­mi­ra­ju i op­šti­ne La­ća­rak i Ma­čvan­ska Mi­tro­vi­ca. Uje­di­nje­ni re­gi­o­ni Sr­bi­je u…

Se­la ure­di­ti do­ma­ći­ne ube­di­ti !

13. april 2011. godine

Ka­da ne­kom bog da­je i ša­kom, i ka­pom, a tog ne­kog jed­no­stav­no mr­zi da se sa­gne i po­ku­pi te da­ro­ve, on­da se po ne­kom ne­pi­sa­nom…

Provaljivali u vikendice

13. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da su izvršili pet teških krađa, policija je Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, u redovnom postupku, podnela krivične…

Igre bez granica

12. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – U prepodnevnim časovima na gradskom trgu održane su “Igre bez granica”, koje je organizovala Mitrovačka Gimnazija povodom Dana škole, odnosno svog 173….

Od Pećinaca ima i Beograd koristi

12. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Dobar geografski položaj je samo jedna od bitnih stvari koji privlače investitore. Uz dobre lokacije, neophodni su i politička stabilnost, ali i…

Radionica keramike

11. april 2011. godine

Sremska Mitrovica – Svi koji žele da znaju kako se prave keramičke posude mogu to da nauče u Muzeju Srema,  gde je u toku radionica …

Imenovan v.d. direktor “Ingasa”

11. april 2011. godine

Inđija – Sed­ni­ca Skup­šti­ne op­šti­ne In­đi­ja ko­ja je odr­ža­na pro­šle sre­de pro­te­kla je, ka­ko re­če pred­sed­nik Skup­šti­ne Alek­san­dar Ko­va­če­vić, u zna­ku ka­dro­va­nja. Na­i­me, na ini­ci­ja­ti­vu uprav­nog…

Podrška šidskim srednjoškolcima

8. april 2011. godine

  Šid – Pred­sed­ni­ca šid­ske op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić pro­te­kle ne­de­lje po­se­ti­la je Dom uče­ni­ka sred­njih ško­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ka­ko bi se upo­zna­la sa uslo­vi­ma…

Sremu predstoji političko iznenađenje

8. april 2011. godine

  Po­sle iz­bo­ra na ko­ji­ma će­mo si­gur­no ostva­ri­ti uspeh, ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma i part­ne­ri­ma u URS ću pred­lo­ži­ti ap­so­lut­nu de­par­ti­za­ci­ju i de­po­li­ta­zi­ca­ju jav­nih pred­u­ze­ća, što je…