• subota, 22. januar 2022.
Društvo

Že­ne

27. mart 2012. godine

Evo ka­ko, sam Bog zna za­što, iz­gle­da sa­dr­žaj žen­ske ta­šne za sva­ki dan: ra­zni pa­pi­ri­ći, olov­ka, ne­ka­kav no­tes, knji­ga ili ča­so­pis,  zdrav­stve­na knji­ži­ca (svo­ja i…

Bez­bed­nost lju­di na pr­vom me­stu

27. mart 2012. godine

Ne­ke ve­će po­tre­be za uvo­đe­njem van­red­ne si­ta­u­ci­je u Sre­mu ni­je ni bi­lo jer je sve fun­ci­o­ni­sa­lo nor­mal­no uz sa­o­bra­ćaj ko­ji je bio ne­što uspo­ren. Ipak,…

Tribina Dveri – Pokret za život Srbije

27. mart 2012. godine

Dve­ri-Po­kret za ži­vot Sr­bi­je su po­sle 12 go­di­na ra­da u ne­vla­di­nom sek­to­ru, pre go­di­nu da­na ob­ja­vi­le da iz­la­ze na pred­sto­je­će iz­bo­re na svim ni­vo­i­ma. Zad­njih…

Imi­gran­ti u fri­ži­de­ri­ma

27. mart 2012. godine

  Batrovci – U za­jed­nič­koj ak­ci­ji ca­ri­ni­ka i po­li­ci­je, na gra­nič­nom pre­la­zu Ba­trov­ci, u ne­de­lju je osu­je­ćen još je­dan po­ku­šaj šest oso­ba da ile­gal­no pre­đu…

Pre­tu­čen tak­si­sta

27. mart 2012. godine

Sremska Mitrovica – Tak­si­sta Dra­gan Alek­sić (58) pre­tu­čen je u pe­tak, 24. fe­bru­a­ra u cen­tru gra­da, u bli­zi­ni zgra­de Po­šte. Pri­li­kom na­pa­da pe­to­ri­ce mla­di­ća tak­si­sta…

Ot­krij­te šta vaš sa­go­vor­nik stvar­no mi­sli o va­ma

27. mart 2012. godine

Sva­ki pa i naj­ma­nji po­kret bi­lo da je reč o po­lo­ža­ju ru­ku ili kli­ma­nju gla­vom, ot­kri­va šta za­pra­vo mi­sli­mo i že­li­mo. Skla­nja­nje ko­se s li­ca…

Hu­ma­nost i eti­ka

27. mart 2012. godine

U na­šem na­ro­du ima pa­ci­je­na­ta či­ja se ra­do­zna­lost u ve­zi ne­kih zdrav­stve­nih smet­nji gra­ni­či sa pa­ni­kom, i ko­ji sa­mi pred­la­žu dok­to­ru da ih po­ša­lje da…

Pro­gram za po­ljo­pri­vre­du

27. mart 2012. godine

Op­štin­ski od­bor Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je Šid, or­ga­ni­zo­vao je pro­te­kle ne­de­lje kon­fe­ren­ci­ju za no­vi­na­re na te­mu „Pro­gram za po­ljo­pri­vre­du Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je“. Sa pro­gra­mom za po­ljo­pri­vre­du…

Za­što Mi­tro­vi­ci tre­ba pre­o­kret?

27. mart 2012. godine

Naj­ve­ćem srem­skom gra­du kao i ce­lom dru­štvu, po­tre­ban je te­melj­ni pre­o­kret, jed­na pot­pu­no druk­či­ja po­li­ti­ka od po­sto­je­će gu­bit­nič­ke. Za­to i po­zi­va­mo sve one ko­ji su…

Sr­bi­ja tre­ba da pro­gla­si po­li­tič­ku ne­u­tral­nost

27. mart 2012. godine

Ume­sto po­li­ti­ke Evrop­ska uni­ja ne­ma al­ter­na­ti­vu, Sr­bi­ja tre­ba da pro­gla­si po­li­tič­ku ne­u­tral­nost, jer je to u naj­bo­ljem i su­štin­skom in­te­re­su. Ni­je se pro­me­ni­la Sr­bi­ja već…