• sreda, 27. oktobar 2021.
Društvo

Li­mun u ku­hi­nji

2. jun 2011. godine

Na Si­ci­li­ji, ko­ja je ne­ka­da ima­la ve­li­ke pro­ble­me sa snab­de­va­njem pi­ja­ćom vo­dom, u usta­ja­lu pi­ja­ću vo­du sta­vlja­le su se kri­ške sve­žeg li­mu­na ka­ko bi se…

Oti­ma­li no­vac i mo­bil­ne

1. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – Po­li­ci­ja je uhap­si­la D.P. (17) i M.V. (16), Bra­ni­sla­va D. (18) i Bra­ni­sla­va P. (19), svi iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, zbog osno­va­ne sum­nje…

Pri­va­ti­za­ci­je na ta­pe­tu

1. jun 2011. godine

Sremska Mitrovica – U pr­va če­ti­ri me­se­ca, na te­ri­to­ri­ji Sre­ma re­gi­stro­va­na su 1.103 kri­vič­na de­la, ili 168 kri­vič­nih de­la ma­nje ne­go u istom pro­šlo­go­di­šnjem pe­ri­o­du….

Pritvor za razbojnika

31. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela razbojništva i nanošenja teške telesne povrede, policija je uhapsila Milana Š. (26) iz Zemuna….

Vraća se manastirska imovina

27. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Široj javnosti je malo poznata činjenica da čak 20 odsto teritorije Nacionalnog parka “Fruška gora” pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kojoj je ta…

Pojačana kontrola na Batrovcima

27. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Komandir Stanice Granične policije na Batrovcima Đorđe Borđoški izjavio je da je zbog problema sa lažnim azilantima iz Srbije, pojačana kontrola putnika…

Rumunsko lažno zlato

27. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Poslednjih meseci na području Srema policija je registrovala pojavu da rumunski državljani prodaju lažan zlatni nakit. Ovi slučajevi su otkriveni kraj oba…

Sajam ženskog preduzetništva

27. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Sajam ženskog preduzetništva, drugi po redu, održan je u četvrtak u sremskomitrovačkom PSC „Pinki“ uz učešće četrdesetak udruženja žena iz Srema, kao…

Jo­ga – za zdra­vo te­lo, duh i um

26. maj 2011. godine

Ne­ga­tiv­na ener­gi­ja, na­go­mi­la­ni stres  i ten­zi­ja, sva­ko­dnev­ni pra­ti­o­ci br­zog tem­pa sa­vre­me­nog ži­vo­ta, u ko­jem je tr­ka za pro­fi­tom je­di­ni smi­sao, glav­ni su fak­to­ri i uzroč­ni­ci…

Održan „Štrudelfest“

25. maj 2011. godine

Sremska Mitrovica – Nemački nacionalni savez Subotice i podružnica saveza u Sremskoj Mitrovici, Centar za kulturu „Sirmijumart“ i Bibloteka „Gligorije Vozarević“ organizovali su, protekle subote,…