• nedelja, 5. decembar 2021.
Društvo

Šestoro lakše povređeno u četiri nezgode

23. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Od juče su na području Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane četiri saobraćajne nezgode u kojima je šest osoba zadobilo lake telesne…

Ko se bo­ji sne­ga još?

22. februar 2012. godine

Ka­ko da zna­te ko­li­ko ste­pe­ni je na­po­lju bez ter­mo­me­tra? On­da kad dvo­ri­šni pas ule­će unu­tra čim otvo­ri­te vra­ta, iako ste mu to iz­ri­či­to za­bra­ni­li,  si­gur­no…

Po­tra­ga za uzroč­ni­kom

22. februar 2012. godine

Pro­šle sre­de, pr­vog fe­bru­a­ra, Cen­tar za kon­tro­lu i pre­ven­ci­ju bo­le­sti Za­vo­da za jav­no zdra­vlje u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­ja­vio je epi­de­mi­ju Q gro­zni­ce u  se­lu No­ćaj…

Po­be­di­te vi­ru­se

22. februar 2012. godine

U na­je­zdi vi­ru­sa ko­ji u zim­skom pe­ri­o­du na­pa­da­ju sva­ko­dnev­no sa svih stra­na te­ško je osta­ti zdrav i sa­ču­va­ti do­bar imu­ni­tet. Dok se ne­ki le­če ta­ble­ta­ma…

Ru­ka br­ža od zvu­ka

21. februar 2012. godine

E, da­kle, ne­ma nam dru­ge. Mo­ra­mo po­če­ti svi da kra­de­mo. Do­sad su kra­li  ovi, oni, ali go­to­vo je, glad je za­ku­ca­la na vra­ta, sad mo­ra­mo…

Tre­ba sa­če­ka­ti re­zul­ta­te no­vog po­pi­sa

21. februar 2012. godine

Šid – Na pro­šlo­ne­delj­noj sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća u Ši­du, jed­na od ta­ča­ka dnev­nog re­da bi­la je i utvr­đi­va­nje pred­lo­ga od­lu­ke o iz­me­na­ma i do­pu­na­ma sta­tu­ta…

Kra­de­nu ro­bu pro­da­va­li ot­pa­di­ma

21. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Srem­sko­mi­tro­vač­ka po­li­ci­ja je to­kom ja­nu­a­ra pri­ve­la vi­še li­ca osum­nji­če­nih za iz­vr­še­nje ne­ko­li­ko kra­đa po Sre­mu, pri če­mu je ra­sve­tljen i deo mi­ste­ri­je…

Smrzli se majka i sin

21. februar 2012. godine

Sremska Mitrovica – Beživotna tela Leposave P. (82) i njenog sina Žarka (58) pronađena su u nedelju ujutro u njihovoj porodičnoj kući u Vojvođanskoj ulici…

Te­ma

14. februar 2012. godine

Ko­ju ak­tu­el­nu te­mu  uze­ti i ob­ra­di­ti u 440 re­či a da ne bu­de pre­si­pa­nje  iz šu­pljeg u pra­zno? Ako uzmem o zna­me­ni­toj gra­đan­ki, sa­mo­hra­noj maj­ci, …

Afir­mi­sa­ti spo­sob­ne i struč­ne lju­de

14. februar 2012. godine

Beograd – Ve­li­ka ak­ci­ja „Bli­ca“ na­slo­vlje­na – Bi­ra­mo na­šu vla­du, za­vr­še­na je pro­šle sre­de u Ho­te­lu „Ha­jat“ u Be­o­gra­du iz­bo­rom pre­mi­je­ra, pot­pred­sed­ni­ka i mi­ni­sta­ra, ukup­no…