• petak, 12. jul 2024.
Feljton

Ratni dnevnik mitrovačkog hirurga dr Dimitrija Stojšića, govori o životu sanitetske čete 453. Mehanizovane brigade JNA u Negoslavcima, tokom bitke za Vukovar Petak, 27. septembar…

U POZADINI VUKOVARSKOG RATIŠTA (V): Pristižu prvi ranjenici

12. jun 2024. godine

Ratni dnevnik mitrovačkog hirurga dr Dimitrija Stojšića, govori o životu sanitetske čete 453. Mehanizovane brigade JNA u Negoslavcima, tokom bitke za Vukovar Četvrtak, 26. septembar…

U POZADINI VUKOVARSKOG RATIŠTA (IV): Bolnica sa školskim tablama

27. maj 2024. godine

Ratni dnevnik mitrovačkog hirurga dr Dimitrija Stojšića, govori o životu sanitetske čete 453. Mehanizovane brigade JNA u Negoslavcima, tokom bitke za Vukovar Utorak, 24. septembar…

U POZADINI VUKOVARSKOG RATIŠTA (III): Poslednji dani u Šidu

16. maj 2024. godine

Ratni dnevnik mitrovačkog hirurga dr Dimitrija Stojšića, koji je u rat pošao za svojim sinom, govori o životu sanitetske čete 453. Mehanizovane brigade JNA u…

U POZADINI VUKOVARSKOG RATIŠTA (II): Jedan od Stojšića da ide kući!

8. maj 2024. godine

Ratni dnevnik mitrovačkog hirurga dr Dimitrija Stojšića, koji je u rat pošao za svojim sinom, govori o životu sanitetske čete 453. Mehanizovane brigade JNA u…

U POZADINI VUKOVARSKOG RATIŠTA (I): Da se mobiliše u brigadu dr Stojšić!

28. april 2024. godine

Ratni dnevnik mitrovačkog hirurga dr Dimitrija Stojšića, koji je u rat pošao za svojim sinom, govori o životu sanitetske čete 453. Mehanizovane brigade JNA u…

KOLUMNA: Ko nas snima sa visina?

23. mart 2024. godine

Piše: Nemanja Milošević Lajale su kere varošanke širom “Bloka B” pre neki dan. Nismo mogli ni sopstvene misli da čujemo, ispijajući porodičnu popodnevnu kafu. Već…

Sneg, po­pla­ve i iz­bo­ri

25. april 2012. godine

U ja­nu­ar i fe­bru­ar  zi­me 2012. vra­ti­li nam se sne­go­vi iz pe­de­se­tih. Led oko­vao re­ke, za­u­sta­vio la­đe i pre­tio da blo­ki­ra Đer­dap. EPS ra­di do…

Pre­ži­vlja­va­mo na ve­re­si­ju!

28. mart 2012. godine

„Isto­ri­ja se ne po­na­vlja ali se po­ne­kad ri­mu­je“ (Mark Tven) Na­ža­lost, če­sto se ri­mu­je u ko­rist sop­stve­ne ili­ti na­še šte­te. Sve­stan sam da mno­go ne…

Me­đu­sob­no „ku­su­ra­nje“

8. novembar 2011. godine

Trag spo­zna­je ne­gde gu­bim i to ka­da se od­mak­nem od na­ci­o­nal­nih gra­ni­ca, pa tek mo­gu sa­mo na­slu­ti­ti šta se sve de­ša­va na­po­lju me­đu ve­li­ki­ma i…

Za­što nam tre­ba sred­nji ni­vo vla­sti – re­gi­je

14. oktobar 2011. godine

Dr­ža­va je za ova­ko ne­što pre­ši­ro­ka, a op­šti­ne pre­u­ske. Re­gi­je, što bi Srem­ci re­kli, ta­man. Za ne­ke pak dru­ge funk­ci­je i Po­kra­ji­na je pre­ši­ro­ka, kao…