• petak, 1. mart 2024.
Đi­las i Ne­di­mo­vić  pot­pi­sa­li spo­ra­zum
Politika
0 Komentara

Đi­las i Ne­di­mo­vić pot­pi­sa­li spo­ra­zum

25. april 2012. godine

Dr Go­ran Ivić, Dra­gan Đi­las i Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić

Beograd – No­si­lac li­ste na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma „Vred­na Mi­tro­vi­ca“ Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić  oce­nio je pro­šle sed­mi­ce da su spo­ra­zu­mi ko­je je pot­pi­sao sa pot­pred­sed­nkom DS Bo­ja­nom Paj­ti­ćem i za­me­ni­kom pred­sed­ni­ka DS Dra­ga­nom Đi­la­som o po­dr­šci „Vred­ne Mi­tro­vi­ce“ li­sta­ma DS na po­kra­jin­skim i re­pu­blič­kim iz­bo­ri­ma i nji­ho­vom pred­sed­nič­kom kan­di­da­tu, po­ka­za­li da i „jed­na od naj­ve­ćih po­li­tič­kih stran­ka ra­ču­na na „Vred­nu Mi­tro­vi­cu“ ko­ja je na ovaj na­čin po­ka­za­la svoj le­gi­ti­mi­tet na po­li­tič­koj sce­ni, ka­ko u Mi­tro­vi­ci, ta­ko i ši­re“.
Ka­ko je, na­kon pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma, oce­nio za­me­nik pred­sed­ni­ka DS Dra­gan Đi­las, li­sta „Za bo­lji ži­vot – Bo­ris Ta­dić“ do­bi­la je zna­čaj­nu po­dr­šku od jed­nog od naj­u­spe­šni­jih gra­do­na­čel­ni­ka ko­je Sr­bi­ja ima.
– Na­ma je ova po­dr­ška zna­čaj­na, ne sa­mo zbog gla­so­va ko­je oče­ku­je­mo za­hva­lju­ju­ći ovoj po­dr­šci, ne­go i zna­či za na­šu po­li­ti­ku da lju­di ko­ji su se do­ka­za­li kao uspe­šni gra­do­na­čel­ni­ci, a ni­su čla­no­vi De­mo­krat­ske stran­ke, po­dr­ža­va­ju po­li­ti­ku ko­ju Bo­ris Ta­dić spro­vo­di u na­šoj ze­mlji.
– Ta po­li­ti­ka sa do­brom lo­kal­nom vla­šću do­ve­la je u Mi­tro­vi­cu do 3.000 no­vih rad­nih me­sta, do to­ga da je Mi­tro­vi­ca i po kri­te­ri­ju­mu “Faj­nen­šel taj­msa” me­đu naj­bo­ljim me­sti­ma za in­ve­sti­ra­nje u Evro­pi – re­kao je Đi­las.- Mi će­mo i po­sle na­ren­dih iz­bo­ra, na re­pu­blič­kom ni­vou po­dr­ža­va­ti da­lji raz­voj Srem­ske Mi­tro­vi­ce i svih osta­lih gra­do­va ko­ji ima­ju vred­ne i uspe­šne gra­do­na­čel­ni­ke i uspe­šnu lo­kal­nu vlast ko­ja že­li da svi za­jed­no po­kre­ne­mo Sr­bi­ju na­pred.
Pop­ti­si­va­nju spo­ra­zu­ma u Be­o­gra­du pri­su­stvo­vao je i dr Go­ran Ivić, kan­di­dat DS na po­kra­jin­skim iz­bo­ri­ma. Nje­ga će „Vred­na Mi­tro­vi­ca“ po­dr­ža­ti na po­kra­jin­skim iz­bo­ri­ma na osno­vu spo­ra­zu­ma ko­ji su ne­što ra­ni­je u No­vom Sa­du pot­pi­sa­li pot­pred­sed­nik DS Bo­jan Paj­tić i Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.

Ž.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: