• ponedeljak, 15. jul 2024.
Pri­zna­nja za­slu­žni­ma
Sport
0 Komentara

Pri­zna­nja za­slu­žni­ma

27. mart 2012. godine

Pri­zna­nja za vi­še­de­ce­nij­ski rad u fud­ba­lu

Stara Pazova – PFS Sre­ma i Udru­že­nje fud­bal­skih su­di­ja po še­sti put je u Sta­roj Pa­zo­vi or­ga­ni­zo­va­lo „Ve­če fud­ba­la“ kao je­din­stve­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju u Sr­bi­ji na ko­joj se sva­ke go­di­ne oku­plja­ju po­sle­ni­ci naj­va­žni­je spo­red­ne stva­ri na sve­tu. Ta­ko je bi­lo i ove go­di­ne, sa­mo što je. ume­sto u de­cem­bru, ter­min odr­ža­va­nja ma­ni­fe­sta­ci­je po­me­ren za po­če­tak go­di­ne. Oku­pi­li su se broj­ni fud­bal­ski rad­ni­ci, tre­ne­ri, igra­či, su­di­je ka­ko bi su­mi­ra­li pro­šlu go­di­nu ali i na­ja­vi­li svo­je že­lje u ovoj go­di­ni. Bi­la je to pri­li­ka da se za­slu­žnim fud­bal­skim rad­ni­ci­ma, su­di­ja­ma, kao i klu­bo­vi­ma ko­ji su pro­šle go­di­ne po­sti­gli za­pa­že­ne re­zul­ta­te na fud­bal­skom po­lju.
Naj­zna­čaj­ni­ja pri­zna­nja – Pla­ke­tu, za vi­še­de­ce­nij­ski rad u fud­bal­skom spor­tu iz ru­ke Slav­ka Tu­ve­dži­ća, pred­sed­ni­ka IO PFS Sre­ma do­bi­li su: Jo­van Sa­vić (Srem­ska Mi­tro­vi­ca), Rat­ko Ga­le­čić FK Ja­dran (Go­lu­bin­ci), Ma­co Bzov­ski du­go­go­di­šnji no­vi­nar iz Sta­re Pa­zo­ve, Ran­ko Do­bro­je­vić iz Ši­da i Mi­ro­slav Mar­ko­vić, ne­ka­da­šnji sa­ve­zni su­di­ja iz Ru­me. Po­seb­na Pla­ke­ta uru­če­na je i Rat­ku Bo­rov­ni­ci pred­sed­ni­ku FS Voj­vo­di­ne za do­pri­nos u raz­vo­ju fud­bal­skog spor­ta.
Naj­bo­lji mla­di igrač u pro­šloj go­di­ni je Sr­đan Di­mi­trov iz FK In­đi­ja, a naj­bo­lji tre­ner je Bo­gić Bo­gi­će­vić iz FK Do­nji Srem iz Pe­ći­na­ca, ko­ji je je­se­nji deo pr­ven­stva u Pr­voj li­gi za­vr­šio na dru­gom me­stu. Na­gra­đe­ni su i fud­bal­ski rad­ni­ci ko­ji su da­nas ak­tiv­ni u klu­bo­vi­ma i sa­ve­zi­ma, i to: Ivan Ben­čić (Ru­ma), Da­li­bor Ba­run­čić (FK Haj­duk, Be­ška), Sa­mu­el Zor­jan (Šid), Bog­dan Ra­di­vo­jev (Srem­ska Mi­tro­vi­ca), Osto­ja Kne­že­vić (FK Rad­nič­ki – No­va Pa­zo­va) i Mi­len­ko Đur­đe­vić (FK Do­nji Srem –Pe­ćin­ci).
Pri­zna­nja su do­bi­li i svi srem­ski klu­bo­vi ko­ji su pro­šle go­di­ne pro­me­ni­li rang tak­mi­če­nja na­vi­še i to za pla­sman iz Op­štin­ske u Srem­sku li­gu: Sre­mac (Voj­ka), Šu­mar (Ogar) i Ru­dar (Vrd­nik). Je­din­stvo iz Sta­re Pa­zo­ve do­bi­lo je za pla­sman iz Srem­ske u Voj­vo­đan­sku li­gu – Za­pad, Du­nav iz Sta­rih Ba­no­va­ca ko­ji je iz Voj­vo­đan­ske li­ge pre­šao u Srp­sku li­gu – Voj­vo­di­na i Do­nji Srem iz Pe­ći­na­ca za ula­zak u Pr­vu li­gu. FK Rad­nič­ki iz No­ve Pa­zo­ve za pla­sman u Ka­det­sko-pi­o­nir­sku li­gu Voj­vo­di­ne i FK In­đi­ja za ula­zak u Omla­din­sku li­gu Sr­bi­je.
Bez pri­zna­nja ni­su osta­le ni su­di­je iz Sre­ma ko­je su na­pre­do­va­le na li­sta­ma pro­šle go­di­ne. Za naj­bo­ljeg su­di­ju pro­gla­šen je Zo­ran Mi­ća­no­vić, sa­ve­zni su­di­ja iz Srem­ske Mi­tro­vi­ca, ko­ji se na­la­zi na li­sti po­moć­nih su­di­ja Su­per­li­ge. Jo­vi­ca Mi­lin iz Iri­ga je do­šao na li­stu su­di­ja Raz­voj­ne gru­pe, Bra­ni­slav Ća­ćić iz Iri­ga je na li­sti su­di­ja Pr­ve li­ge, a za zva­nje su­di­ja pr­ve ka­te­go­ri­je po­lo­ži­li su Ne­ma­nja Pa­pri­ca iz No­ve Pa­zo­ve i Đor­đe Mak­si­mo­vić iz In­đi­je. Mi­re­la Ma­le­še­vić iz Čal­me i Alen Sof­tić iz Ba­či­na­ca su sa li­ste su­di­ja u Voj­vđan­skoj li­gi na­pre­do­va­li na Srp­sku li­gu – Voj­vo­di­na. Na­gra­đe­ne su i su­di­je ko­ji su na­pre­do­va­li i u ni­žim li­ga­ma.
„Ve­če fud­ba­la“ u Sta­roj Pa­zo­vi uve­li­ča­li su i broj­ni go­sti me­đu ko­ji­ma i član IO FS Sr­bi­je i pred­sed­nik Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va Go­ran Jo­vić,  je­dan od čel­ni­ka su­dij­ske or­ga­ni­za­ci­je Đor­đe Žu­tić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar FS Voj­vo­di­ne Du­šan To­mić, pred­sed­nik Udru­že­nja su­di­ja Be­o­gra­da Sr­đan Jo­va­no­vić i mno­gi dru­gi.

D. Bur­sać

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: