• sreda, 24. jul 2024.
No­vi sim­bol In­đi­je
Inđija
0 Komentara

No­vi sim­bol In­đi­je

28. mart 2012. godine

No­vi jav­ni sat

U pri­su­stvu ve­li­kog bro­ja gra­đa­na u cen­tru In­đi­je je po­čet­kom pro­šle ne­de­lje ot­kri­ven no­vi jav­ni sat ko­ji je za­me­nio sta­ri i ima sve iz­gle­de da po­sta­ne sim­bol gra­da, me­sto oku­plja­nja i sa­sta­ja­nja. Čast da sim­bo­lič­no pre­da­ju gra­đa­ni­ma sat na upo­tre­bi pri­pa­la je pro­šlo­go­di­šnjim đa­ci­ma ge­ne­ra­ci­je Da­mja­nu Hri­sto­vu, Gim­na­zi­ja i Di­ni Kru­nić, Sred­nja ško­la „Đor­đe Na­to­še­vić“. Di­zajn no­vog sa­ta pred­sta­vlja pri­ču o raz­vo­ju op­šti­ne In­đi­ja, od čvr­stog ka­me­nog te­me­lja uda­re­nog dav­ne 1746. go­di­ne, pre­ko če­li­ka do sta­kla. Sat ima če­ti­ri dis­ple­ja sa dva ana­log­na i dva di­gi­tal­na sa­ta ko­ji po­red tač­nog vre­me­na po­ka­zu­ju da­tum i tre­nut­nu tem­pe­ra­tu­ru. Pro­je­kat je re­a­li­zo­va­la Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja a iz­vo­đač ra­do­va „In­že­nje­ring si­stem plus“ iz No­vog Sa­da.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: