• sreda, 17. jul 2024.
Šansa za saradnju
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Šansa za saradnju

14. februar 2012. godine

Raz­go­vor o sa­rad­nji

Am­ba­sa­dor Por­tu­ga­li­je u Sr­bi­ji Lu­is De Al­me­i­da Sam­pa­io sa sa­rad­ni­ci­ma, po­se­tio je Gradsku kuću, gde je sa gra­do­na­čel­ni­kom  Bra­ni­sla­vom Ne­di­mo­vi­ćem i pred­stav­ni­ci­ma Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re raz­go­va­rao o mo­guć­no­sti­ma za sa­rad­nju. Su­sret por­tu­gal­skog am­ba­sa­do­ra i gra­do­na­čel­ni­ka Ne­di­mo­vi­ća re­a­li­zo­van je “po­sred­stvom” pro­jek­ta ” Sr­bi­ja u rit­mu Evro­pe” či­ja tre­ća fa­za pod­ra­zu­me­va i ak­tiv­no­sti ove vr­ste.
– Že­li­mo da pred­sta­vi­mo na­še po­ten­ci­ja­le ta­ko da je i  pro­je­kat “Sr­bi­ja u rit­mu Evro­pe” je­dan  od na­či­na za to. Ovo je pri­li­ka da stu­pi­mo u kon­takt sa lju­di­ma ko­ji su za­in­te­re­so­va­ni za na­še pod­ruč­je. Po­red te­ma iz kul­tu­re raz­go­va­ra­će­mo ovom pri­li­kom i o eko­mo­ni­ji – re­kao je gra­do­na­čel­nik Ne­di­mo­vić.
Pred­sed­nik Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re Mi­lan Bo­žić do­dao je da ova­kvi su­sre­ti po­ma­žu pri­vred­ni­ci­ma.  Igor Ka­ra­da­re­vić, iz­vr­šni di­rek­tor pro­jek­ta Sr­bi­ja u rit­mu Evro­pe pod­se­ća da se u nje­go­voj re­a­li­za­ci­ji sti­glo do tre­će fa­ze ko­ja pod­ra­zu­me­va su­sre­ta čel­ni­ka gra­do­va sa pred­stav­ni­ci­ma am­ba­sa­da.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: