• četvrtak, 18. jul 2024.
Naj­tro­fej­ni­ji klub
Sport
0 Komentara

Naj­tro­fej­ni­ji klub

14. februar 2012. godine

Le­gen­da mi­tro­vač­kog klbua Zo­ran Lon­ča­re­vić

Sremska Mitrovica – KAF Le­gi­o­na­ri­es usko­ro sla­vi de­ce­ni­ju svog po­sto­ja­nja, a upra­vo u pro­te­kloj­go­di­ni, Le­gi­o­na­ri su ostva­ri­li naj­ve­ći uspeh u svo­joj isto­ri­ji. Od ukup­no pet zva­nič­nih tak­mi­če­nja, osvo­ji­li su tri šam­pi­on­ske ti­tu­le i ta­ko po­sta­li naj­tro­fej­ni­ji klub ame­rič­kog fud­ba­la u Sr­bi­ji, za 2011. go­di­nu.
Da pod­se­ti­mo, pro­le­tos su po­sta­li pr­va­ci dr­ža­ve u flag fud­ba­lu, bez­kon­takt­noj ver­zi­ji ame­rič­kog fud­ba­la za uz­rast do 16 go­di­na, u av­gu­stu su se­ni­o­ri sla­vi­li šam­pi­on­sku ti­tu­lu u Are­na li­gi Sr­bi­je na tak­mi­če­nju ko­je je ima­lo in­ter­na­ci­o­nal­ni ka­rak­ter, a 25. de­cem­bra su po­be­di­li na Tro­fe­ju Be­o­gra­da. U sport­skom cen­tru u Mla­de­nov­cu, odr­žan je tre­ći po re­du tur­nir “Tro­fej Be­o­gra­da”  a Le­gi­o­na­ri su tri pu­ta za­re­dom osvo­ji­li pre­sti­žni pe­har, ne do­zvo­liv­ši ni jed­no dru­goj eki­pi da se pri­bli­ži ti­tu­li po­bed­ni­ka. Na Tur­ni­ru je, u tri gru­pe, uče­stvo­va­lo de­vet eki­pa. Pr­vu gru­pu su či­ni­li: Mla­de­no­vac Fo­re­stlan­ders, Ze­mun Gor­šta­ci, Sir­mi­um Le­gi­o­na­ri­es. Dru­ga gru­pa: Be­o­grad Vu­ko­vi, Kra­gu­je­vac Wild Bo­ars, Kra­lje­vo Royal Crowns i tre­ća gru­pa: Pan­če­vo Pant­hers, Bor Gol­den Be­ars, In­đi­ja In­di­ans. Igra­lo se sva­ko sa sva­kim, na­kon če­ga su se po­bed­ni­ci gru­pa pla­si­ra­li u za­vr­šni deo tak­mi­če­nja i opet je igrao sva­ko sa sva­kim u okvi­ru te no­vo­for­mi­ra­ne fi­nal­ne gru­pe. Le­gi­o­na­ri su sa­vla­da­li eki­pu Ze­mu­na re­zul­ta­tom 54:40, za­tim Mla­de­no­vac re­zul­ta­tom 56:19, sle­di po­be­da nad Kra­gu­jev­cem 38:34 i na kra­ju je nad­i­gra­na In­đi­ja re­zul­ta­tom 44:39.

Osva­ja­či Tro­fe­ja Be­o­gra­da

Svi uče­sni­ci su na­gra­đe­ni ma­ji­ca­ma, sva­ka eki­pa je do­bi­la lop­tu za ame­rič­ki fud­bal, a na gru­di­ma ma­lih-ve­li­kih Le­gi­o­na­ra za­si­ja­le su zlat­ne me­da­lje. Po­bed­ni­ci­ma tur­ni­ra, Le­gi­o­na­ri­ma, po­red ve­li­kog pe­ha­ra, do­de­ljen je i kom­plet opre­me za ame­rič­ki fud­bal. De­ča­ci ko­ji su s po­no­som no­si­li dres Le­gi­o­na­ra su: Pa­vle Ne­ško­vić, Da­ni­jel Đor­đić, Vla­dan Šu­man, Da­li­bor Mi­ha­lje­vić, Dar­ko Du­man­čić, Lu­ka Ho­va­nec, Ste­fan Si­ma­nić, Alek­san­dar Bo­žić, Du­šan Jo­va­no­vić, To­ma Mač­kić, Vuk Ivić, Va­sa Ko­tar­lić, Fi­lip Mi­tro­vić i Slo­bo­dan Jo­va­no­vić. Oni su, uz mak­si­mal­nu po­moć struč­nog šta­ba: Zo­ra­na Lon­ča­re­vi­ća, Dar­ka Šta­ble­ra i Vla­di­mi­ra Mla­de­no­va, ostva­ri­li su šam­pi­on­ski re­zul­tat za po­nos.

M.K.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: