• sreda, 17. jul 2024.
Dve de­ce­ni­je uspe­šnog ra­da
Ekonomija
0 Komentara

Dve de­ce­ni­je uspe­šnog ra­da

14. februar 2012. godine

Sa sed­ni­ce Uprav­nog od­bo­ra

Jav­no pred­u­ze­će “Gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i put­na pri­vre­da” u Be­o­či­nu osno­va­no je pre dva­de­set go­di­na, 1. apri­la 1992, kao prav­ni sled­be­nik po­sto­je­ćeg Fon­da za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i pu­te­ve. Re­gi­stro­va­no je da se ba­vi in­že­nje­rin­gom, kao osnov­nom de­lat­no­šću, za­tim pla­ni­ra­njem i pro­jek­to­va­njem. Osni­vač pred­u­ze­ća je Skup­šti­na op­šti­ne Be­o­čin.
U pro­te­kloj 2011. go­di­ni JP “Gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i put­na pri­vre­da” se naj­vi­še ba­vi­lo po­prav­kom i odr­ža­va­njem lo­kal­nih pu­te­va, kao i as­fal­ti­ra­njem uli­ca u po­je­di­nim me­sti­ma be­o­čin­ske op­šti­ne. Ta­ko je za­vr­še­na pr­va fa­za re­ha­bi­li­ta­ci­je pu­ta Su­sek – Lug, u sa­rad­nji sa “La­far­žom” je po­pra­vlje­na sa­o­bra­ćaj­ni­ca Be­o­čin – Be­še­no­vač­ki Pr­nja­vor, a uz uče­šće Mi­ni­star­stva za in­fra­struk­tu­ru Sr­bi­je as­fal­ti­ra­no je ukup­no pet uli­ca U Ra­kov­cu, Če­re­vi­ću i Be­o­či­nu. Za­vr­še­tak pu­ta Su­sek – Lug, u ukup­noj vred­no­sti od 67 mi­li­o­na di­na­ra, za­vi­si­će od pri­li­va sred­sta­va iz Fon­da za ka­pi­tal­na ula­ga­nja APV, ko­ji i fi­nan­si­ra či­tav po­du­hvat.
U okvi­ru JP “Gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i put­na pri­vre­da”, ka­že di­rek­tor Jo­van Ak­sen­ti­je­vić, od 2009. go­di­ne ra­di i slu­žba za ur­ba­ni­zam:
– Slu­žba ur­ba­ni­zma je osno­va­na da, po­red da­va­nja ur­ba­ni­stič­kih uslo­va, iz­ra­đu­je ur­ba­ni­stič­ke pro­jek­te i pla­no­ve de­talj­ne re­gu­la­ci­je, či­me je obez­be­đe­na ve­li­ka ko­rist u po­gle­du sma­nji­va­nja bu­džet­skih ras­ho­da, ma­njih da­va­nja gra­đa­na i po pro­jek­to­va­noj di­na­mi­ci po­ve­ćan ste­pen sa­mo­fi­nan­si­ra­nja Jav­nog pred­u­ze­ća. U pro­te­klom pe­ri­o­du je ura­đe­no niz pro­je­ka­ta, či­me su ostva­re­ne znat­ne ušte­de u bu­dže­tu, ske­ni­ra­ne po­tre­be i pro­ble­mi, ta­ko da je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va u pot­pu­no­sti sprem­na da kon­ku­ri­še za sred­stva kod svih po­ten­ci­jal­nih in­ve­sti­to­ra.
Ina­če, pro­gra­mom po­slo­va­nja za 2012. go­di­nu, po­red re­dov­nih de­lat­no­sti, pred­vi­đe­no je da po­se­ban pri­o­ri­tet do­bi­je re­a­li­za­ci­ja pr­ve fa­ze pro­ši­re­nja gro­blja u Be­o­čin gra­du. Uz pro­ši­re­nje grad­skog gro­blja, ko­je vi­še ne­ma pro­stor­nih mo­guć­no­sti za sa­hra­nji­va­nje (to se, tre­nut­no, či­ni na gro­blju u Be­o­čin se­lu), po­treb­no je, ta­ko­đe, re­kon­stru­i­sa­ti i iz­gra­di­ti deo pri­la­znog pu­ta i par­king pro­sto­ra. Na taj na­čin bi se gro­blje do­stoj­no ure­di­lo, sre­dio pri­laz i uop­šte re­šio je­dan vi­še­go­di­šnji ve­li­ki pro­blem gra­da. Za ovu in­ve­sti­ci­ju pred­vi­đe­na su bu­džet­ska sred­stva u iz­no­su od 3,7 mi­li­o­na di­na­ra, kao i uče­šće APV od tri mi­li­o­na.
Jed­nu od zna­čaj­nih stav­ki, ka­da je reč o po­slo­vi­ma u ovoj go­di­ni, pred­sta­vlja i re­gu­la­ci­ja Ko­zar­skog po­to­ka kod Sta­rog (Špi­ce­ro­vog) dvor­ca u Be­o­či­nu. Zbog uru­ša­va­nja ko­ri­ta Ko­zar­skog po­to­ka i pro­pa­da­nja plo­ča­stih pro­pu­sta, ka­že di­rek­tor Ak­sen­ti­je­vić, do­šlo je do pro­me­ne to­ka po­to­ka uz te­me­lje dvor­ca, što ugro­ža­va sta­bil­nost ce­log objek­ta. Zbog sve­ga bi mo­glo da do­đe do ve­li­kih ošte­će­nja, pa de­lom i do ru­še­nja ovog spo­me­ni­ka kul­tu­re. A da bi se sve to spre­či­lo, va­lja hit­no re­gu­li­sa­ti taj deo po­to­ka i iz­gra­di­ti pot­por­ni zid. Sred­stva za ovu na­me­nu su pla­ni­ra­na iz op­štin­skog bu­dže­ta, u iz­no­su od 3,3 mi­li­o­na di­na­ra.
Za in­ve­sti­ci­je u gra­đe­vin­ske objek­te to­kom 2012. pla­ni­ra se ukup­na su­ma, iz op­štin­skih i po­kra­jin­skih iz­vo­ra, od sko­ro pe­de­set mi­li­o­na di­na­ra. Po­red već po­me­nu­tih ra­do­va, va­lja iz­gra­di­ti ne­ke no­ve grad­ske  uli­ce i tro­to­ar do na­se­lja Dum­bo­vo, sa­ni­ra­ti most pre­ko Ko­zar­skog po­to­ka u Sve­to­sav­skoj uli­ci, po­di­ći pot­por­ni zid na Dum­bo­vač­kom po­to­ku, iz­bu­ši­ti bu­nar u na­se­lju “Du­nav”, po­sta­vi­ti jav­nu ra­sve­tu u in­du­strij­skoj zo­ni, itd.
U iz­ra­du pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je, za ove i dru­ge gra­đe­vin­ske po­slo­ve, bi­će ulo­že­no ukup­no 61 mi­li­on di­na­ra. Pri to­me, ra­ču­na se na 26 mi­li­o­na iz op­štin­skog bu­dže­ta i 35 mi­li­o­na di­na­ra iz po­kra­jin­skih iz­vo­ra.
Jav­no pred­u­ze­će “Gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i put­na pri­vre­da” u Be­o­či­nu pla­ni­ra da u 2012. go­di­ni ostva­ri uku­pan pri­hod u iz­no­su od 104,5 mi­li­o­na di­na­ra. Či­tav pred­vi­đe­ni obim po­sla tre­ba­lo bi da ostva­ri pet­na­est za­po­sle­nih rad­ni­ka, što je mi­ni­ma­lan broj za oba­vlja­nje de­lat­no­sti.

P. D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: