• sreda, 30. novembar 2022.
Afir­mi­sa­ti spo­sob­ne i struč­ne lju­de
Politika
0 Komentara

Afir­mi­sa­ti spo­sob­ne i struč­ne lju­de

14. februar 2012. godine

Čla­no­vi Na­še vla­de

Beograd – Ve­li­ka ak­ci­ja „Bli­ca“ na­slo­vlje­na – Bi­ra­mo na­šu vla­du, za­vr­še­na je pro­šle sre­de u Ho­te­lu „Ha­jat“ u Be­o­gra­du iz­bo­rom pre­mi­je­ra, pot­pred­sed­ni­ka i mi­ni­sta­ra, ukup­no njih 13. U pro­te­klih me­sec da­na Sa­vet „Bli­ca“ sa­sta­vljen od 29 čla­no­va ko­ji pri­pa­da­ju raz­li­či­tim sfe­ra­ma dru­štve­nog ži­vo­ta pred­lo­žio je na sva­ko mi­ni­star­sko me­sto po tri kan­di­da­ta i to­li­ko za me­sto pre­mi­je­ra. Či­ta­o­ci su gla­sa­li i iza­bra­li na­šu vla­du ko­ja, ka­ko su od­lu­či­li, tre­ba da bu­de ma­lo­broj­na i efi­ka­sna.
– Cilj ak­ci­je je bio da po­ka­že da u Sr­bi­ji ima spo­sob­nih, od­go­vor­nih, struč­nih i mo­ral­nih lju­di ko­ji mo­gu da vo­de dr­žav­ne po­slo­ve a ko­ji se u po­pla­vi stra­nač­kih ka­dro­va ne vi­de i ne ču­ju. Iz­bor Na­še vla­de ni­je upe­ren ni pro­tiv ko­ga, ni pro­tiv stra­na­ka, ni pro­tiv vla­sti, ni pro­tiv opo­zi­ci­je. To je jed­no­stav­no jed­no „za“, za bo­lju Sr­bi­ju od one ka­kva je bi­la u pro­te­klih de­ce­ni­ju dve…Sa­mo je je­dan čo­vek u Na­šoj vla­di iz sve­ta po­li­ti­ke i stra­nač­ka lič­nost, Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja, osta­lo su lju­di od stru­ke ko­ji ni­su po­li­tič­ki ak­tiv­ni, re­kao je Ve­se­lin Si­mo­no­vić, glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Bli­ca“.
Ko su čla­no­vi ka­bi­ne­ta Na­še vla­de? Prof.dr Da­ni­ca Po­po­vić, pre­mi­jer i mi­ni­star za dr­žav­nu upra­vu, Go­ran Je­šić, pot­pred­sed­nik vla­de i mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de, dr Dra­gan Mi­lić, mi­ni­star zdra­vlja, Gor­da­na Mat­ko­vić, mi­ni­star­ka ra­da, Ka­ta­ri­na Štr­bac, mi­ni­star­ka od­bra­ne, De­jan Ilić, mi­ni­star pri­vre­de, Ma­ja Tur­ko­vić, mi­ni­star­ka in­fra­struk­tu­re, Ma­ri­ja­na Paj­van­čić, mi­ni­star­ka prav­de, Mi­lan Ob­ra­do­vić, mi­ni­star po­li­ci­je, Sr­bi­jan­ka Tu­raj­lić, mi­ni­star­ka pro­sve­te, Dra­gi­nja Đu­rić, mi­ni­star­ka fi­nan­si­ja, Ivan Vej­vo­da, mi­ni­star spolj­nih po­slo­va, Ivan Ta­so­vac, mi­ni­star kul­tu­re. Na pr­vom sa­stan­ku ka­bi­net je imao kvo­rum, bi­lo je sed­mo­ro čla­no­va, osmi, De­jan Ilić se uklju­čio pu­tem vi­deo lin­ka iz Ne­mač­ke, osta­li su bi­li oprav­da­no od­sut­ni. Za­ni­mlji­vo je da u „Bli­co­voj“ vla­di ima se­dam že­na što je vi­še od po­lo­vi­ne.
Sva­ko od sed­mo­ro pri­sut­nih mi­ni­sta­ra je iz­neo svo­je vi­đe­nje i mi­šlje­nje šta bi ka­bi­net pr­vo tre­bao da pro­me­ni. Smeh i apla­uz pri­sut­nih iza­zva­lo je obra­ća­nje Iva­na Ta­sov­ca ko­ji je za­mo­lio no­vi­na­re da mu osta­ve bro­je­ve te­le­fo­na ka­ko bi im po­sle ja­vio šta se raz­go­va­ra­lo pre i po­sle sed­ni­ce, ka­ko bi ima­li in­for­ma­ci­je „iz iz­vo­ra bli­skih vla­di“. Imao je Ta­so­vac još je­dan za­ni­mljiv pred­log – da se for­mi­ra Mi­ni­star­stvo za estra­du ko­je bi mo­glo upot­pu­no­sti le­gi­tim­no da fi­nan­si­ra­lo i Gu­ču, i Eg­zit, i Bir fest, i do­če­ke no­vih go­di­na, i kon­cer­te u be­o­grad­skoj „Are­ni“, jer to i ne­ma pu­no do­dir­nih ta­ča­ka sa kul­tu­rom. Ša­lu na stra­nu, ka­že, bez ja­snog de­fi­ni­sa­nja šta je kul­tu­ra a šta je za­ba­va, i bez ja­ča­nja na­ci­o­nal­nih in­sti­tu­ci­ja, ima­će­mo sve vi­še iga­ra a sve ma­nje hle­ba. Ivan Ta­so­vac je na­gla­sio va­žnost de­cen­tra­li­za­ci­je kul­tu­re u Sr­bi­ji i in­ter­na­ci­o­na­li­za­ci­je na pla­nu za­šti­te na­ših kul­tur­nih do­ba­ra na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji.
U sva­kom slu­ča­ju bio je ovo je­dan po­ku­šaj da se iz­vr­ši pri­ti­sak na ak­tu­el­nu i ne­ku bu­du­ću Vla­du da raz­mi­šlja i u ne­kim dru­gim prav­ci­ma ka­ko bi i gra­đa­ni­ma i dr­ža­vi bi­lo bo­lje.

Z.G.Ste­fa­no­vić

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: