• četvrtak, 18. april 2024.
Pro­vod uz “Ateist rep”
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Pro­vod uz “Ateist rep”

21. decembar 2011. godine

Ozva­ni­či­li na­stup

Mi­trov­ča­ne ko­ji se od­lu­če da naj­lu­đu noć pro­ve­du na Grad­skom tr­gu, uve­se­lja­va­će no­vo­sad­ski an­sambl “Ate­ist rep”, kao glav­ni or­ke­star no­vo­go­di­šnjeg do­če­ka na otvo­re­nom pro­sto­ru. Pred­stav­ni­ci po­zna­tog ben­da su sa vr­ši­o­cem du­žno­sti di­rek­to­ra Cen­tra za kul­tu­ru “Sir­mi­ju­mart” An­dre­jom Špa­no­vi­ćem pot­pi­sa­li o to­me ugo­vor. Za dva sa­ta svir­ke ko­ja će, ka­ko je re­če­no, po­če­ti u 23 sa­ta 31. de­cem­bra 2011. go­di­ne, a za­vr­ši­ti se u 1 sat po­sle po­no­ći 1. ja­nu­a­ra 2012. go­di­ne, no­vo­sad­skim mu­zi­ča­ri­ma će bi­ti pla­će­no 429. 000 di­na­ra u bru­to iz­no­su.
Mi­trov­ča­ne i nji­ho­ve go­ste oče­ku­je do­bar pro­vod obe­ća­va­ju iz “Ate­ist re­pa”. Svi­ra­će, re­ko­še, ve­se­lu mu­zi­ku ta­ko da će bi­ti pro­vod ade­kva­tan naj­lu­đoj no­ći. Ovaj no­vo­sad­ski bend po­sto­ji već 23 go­di­ne, imao je sto­ti­ne kon­ce­ra­ta ši­rom su­sed­nih dr­ža­va.
Osim “Ate­ist re­pa” na Grad­skom tr­gu svi­ra­će i ne­ki dru­gi or­ke­stri, a ko­ji će to kon­kret­no bi­ti jav­no­sti će na­knad­no bi­ti oba­ve­šte­na. Pred­stav­ni­ci or­ga­ni­za­to­ra no­vo­go­di­še­njeg do­če­ka iz Cen­tra za kul­tu­ru “Sir­mi­ju­mart” još pre­go­va­ra­ju sa po­ten­ci­jal­nim uče­sni­ci­ma.
Po­vo­dom No­ve go­di­ne i uop­šte na­stu­pa­ju­ćih pra­zni­ka Srem­ska Mi­tro­vi­ca će bi­ti  tra­di­ci­o­nal­no ukra­še­na. Pre­ma po­da­ci­ma do­bi­je­nim u JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da za ove na­me­ne opre­de­lje­no je 750. 000 di­na­ra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: