• ponedeljak, 8. avgust 2022.
Po us­pe­si­ma se pro­ču­li
Kultura
0 Komentara

Po us­pe­si­ma se pro­ču­li

1. decembar 2011. godine

Jo­van­ka Iva­nić na do­de­li na­gra­de

Sremska Mitrovica – Se­zo­na le­pih ve­sti ko­ja u Mu­zič­koj ško­li «Pe­tar Kran­če­vić» u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci  tra­je od po­čet­ka škol­ske go­di­ne, na­sta­vlje­na je do­bi­ja­njem no­vog, po­kra­jin­skog pri­zna­nja. Ova ško­la je do­bit­nik na­gra­de «Dr Đor­đe Na­to­še­vić» za do­pri­nos vas­pit­no – obra­zov­nom ra­du i kul­tur­no jav­noj de­lat­no­sti od stra­ne Vla­de AP Voj­vo­di­ne. No­vo zna­čaj­no dru­štve­no pri­zna­nje i  re­zul­ta­ti ko­ji iza nje­ga sto­je po­vod su raz­go­vo­ra sa Jo­van­kom Iva­nić, di­rek­tor­kom ove ško­le.
– Od po­čet­ka ove škol­ske go­di­ne re­a­li­zo­va­li smo ak­tiv­no­sti ko­je su ima­le ve­li­ki zna­čaj i ko­je su si­gur­no do­pri­ne­le da na­ša usta­no­va po­sta­ne do­bit­nik naj­ve­ćeg po­kra­jin­skog pri­zna­nja. Na­gra­da nam je uru­če­na na Dan pro­svet­nih rad­ni­ka, 8. no­vem­bra u ho­lu zgra­de AP Voj­vo­di­ne, a na  sa­moj ce­re­mo­ni­ji pred­sta­vi­li su se i na­ši uče­ni­ci i po­la­zni­ci mu­zič­kog za­ba­vi­šta «Vi­vak», is­ta­kla je Jo­van­ka Iva­nić, pod­se­ća­ju­ći da na­gra­da sti­že u go­di­ni ju­bi­le­ja, jer Mu­zič­ka ško­la «Pe­tar Kran­če­vić»  škol­ske 2011/12. go­di­ne pro­sla­vlja  50 go­di­na ra­da na raz­vo­ju profesionalnog ba­vlje­nja umet­nič­kom mu­zi­kom, po­di­za­nju kul­tur­ne sve­sti sva­kog gra­đa­ni­na Srem­ske Mi­tro­vi­ce i us­po­sta­vlja­nju sa­rad­nje sa in­sti­tu­ci­ja­ma slič­nog pod­ruč­ja ra­da u ze­mlji i ino­stran­stvu.  To­kom škol­ske go­di­ne obe­le­ži­će se 50 – to­go­di­šnji­ca   osnov­ne i 15 -to­go­di­šnji­ca ra­da sred­nje mu­zič­ke ško­le.
Pro­je­kat «Ja­pan u Sre­mu» je za­vr­šen. Ko­li­ki je nje­gov zna­čaj u do­bi­ja­nju ove na­gra­de?
– To­kom sep­tem­bra re­a­li­zo­van je taj pro­je­kat, po sa­dr­ža­ju i zna­ča­ju je­din­stven. Ko­le­gi­ni­ca Dra­ga­na Ne­šić je u naš grad do­ve­la ne­sva­ki­da­šnjeg do­bro­tvo­ra, ali i pred­stav­ni­ke Am­ba­sa­de Ja­pa­na. Stvar je za­ni­mlji­vi­ja ako se zna da, ovog pu­ta, am­ba­sa­dor ni­je do­šao da pot­pi­še ne­ki ugo­vor sa lo­kal­nom sa­mo­u­pra­vom ili ne­što slič­no, ne­go je bio tu da uži­va u za­jed­nič­kom pred­sta­vlja­nju  umet­no­sti ko­je su nam pri­re­di­li na­ši uče­ni­ci za­jed­no sa su­pru­gom am­ba­sa­do­ra Ja­pa­na, go­spo­đom Cu­no­za­ki, do­bro­tvo­rom iz To­ki­ja go­spo­di­nom Ja­ma­no­be­om i an­sam­blom „Vi­zAn­ti­ka“ iz Be­o­gra­da. «Ja­pan u Sre­mu» je pro­je­kat ko­ji je re­a­li­zo­van kao znak za­hval­no­sti za do­na­ci­ju od de­vet gu­dač­kih in­stru­me­na­ta, za  ško­lu iz­grad­nje kla­vi­ja­tur­nih in­stru­me­na­ta ba­rok­nog do­ba i za avi­on­sku kar­tu za uče­ni­cu na­še ško­le ko­ja će kra­jem de­cem­bra bi­ti gost u To­ki­ju o tro­šku do­ma­ći­na.
Za­hva­lju­ju­ći ovom pro­jek­tu ško­la je ste­kla no­ve pri­ja­te­lje i sa­rad­ni­ke…
– To su, na pri­mer, pred­stav­ni­ci umet­nič­ke ku­će „Gvar­ne­ri­jus“ iz Be­o­gra­da, a na­da­le­ko po­zna­ti i pri­zna­ti vi­o­li­ni­sta Jo­van Ko­lun­dži­ja po­zvao je na­še naj­ta­len­to­va­ni­je uče­ni­ce vi­o­li­ne da  bu­du deo or­ke­stra mla­dih gu­da­ča Sr­bi­je u okvi­ru ra­di­o­ni­ce to­kom BE­MUS -a. Ka­ta­ri­na Mi­lu­ti­no­vić (osnov­na ško­la) i Ti­ja­na Mi­la­ko­vić (sred­nja ško­la) bi­le su je­di­ni pred­stav­ni­ci Voj­vo­di­ne na kon­cer­tu u pre­pu­noj sa­li Ko­lar­če­ve Za­du­žbi­ne, a ko­jem je pret­ho­dio sed­mo­dnev­ni bo­ra­vak u Be­o­gra­du, rad sa di­ri­gen­tom iz Za­gre­ba i po­se­ta broj­nim kon­cer­ti­ma u okvi­ru BE­MUS-a.  Po­no­si­mo se i uče­ni­ca­ma i nji­ho­vim na­stav­ni­ci­ma.
Ško­la je uklju­če­na u hu­ma­ni­tar­ni rad. Ka­kvi su re­zul­ta­ti?

Kon­cert pri­ja­telj­stva

– U okvi­ru Deč­je ne­de­lje ško­la je or­ga­ni­zo­va­la i hu­ma­ni­tar­ni kon­cert na ko­me su na­stu­pi­li uče­ni­ci od za­ba­vi­šta do sred­nje ško­le, ali uz kon­cert­no an­ga­žo­va­nje i na­stav­ni­ka. Po­red njih, na kon­cer­tu su se pred­sta­vi­li vo­kal­na so­list­ki­nja Je­fi­mi­ja, ple­sni stu­dio „Sir­mi­um dens“, bend „Lost prof­fe­sors” i dru­gi. Za­jed­nič­kim sna­ga­ma Ško­le, Po­zo­ri­šta i Bol­ni­ce pri­ku­plje­na ne ve­li­ka, ali sva­ka­ko zna­čaj­na sred­stva za po­moć naj­mla­đi­ma  u na­šoj bol­ni­ci. Or­ga­ni­za­ci­ja kon­cer­ta «Bo­le­sno sun­ce» je sa­mo na­sta­vak hu­ma­ni­tar­nog ra­da ško­le jer smo to­kom sep­tem­bra pri­ku­plja­li ode­ću, obu­ću i igrač­ke ko­je su oču­va­ne, a na­ma ni­su neo­p­hod­ne. Sve je do­sta­vlje­no Cr­ve­nom kr­stu ko­ji će ih da­ti oni­ma ko­ji­ma su po­treb­ni.
Za­pa­že­na su grup­na i po­je­di­nač­na uče­šća uče­ni­ka na ni­zu ma­ni­fe­sta­ci­ja…
– Uče­ni­ca 2. raz­red sred­nje ško­le Ti­ja­na Mi­la­ko­vić go­sto­va­la je u Ne­mač­koj, gde je kao sti­pen­di­sta Fon­da­ci­je Al­bert Ec­kstein ima­la za­pa­žen na­stup u Ul­mu.  Pret­hod­no je sa dru­ga­ri­com Kla­rom Mi­le­nom Hir­šer, uče­ni­com 3. raz­re­da sred­nje ško­le, kao čla­nom dua „Sir­mi­u­ni­cum”, na­stu­pa­la u Min­he­nu po po­zi­vu  jed­nog pi­ja­ni­ste. Za to vre­me, u ško­li su se svi za­po­sle­ni an­ga­žo­va­li na pro­mo­ci­ji usta­no­ve, jer se je­di­no na taj na­čin mo­že pre­zen­to­va­ti iz­u­zet­na po­sve­će­nost onih  ko­ji či­ne ko­lek­tiv ško­le “Pe­tar Kran­če­vić”. Za­pa­že­ni su na­stu­pi na­ših uče­ni­ka na kon­cer­tu u or­ga­ni­za­ci­ji dru­štva “Tre­će do­ba”, na pro­mo­ci­ji Ne­de­lje zdra­vlja, pro­mo­ci­ji knji­ga, a tu su na­stu­pi u okvi­ru pro­jek­ta  “Kup To­le­ran­ci­je”, na du­hov­noj aka­de­mi­ji po­vo­dom  obe­le­ža­va­nja  sv. Di­mi­tri­ja, na sve­ča­noj do­de­li No­vem­bar­skih na­gra­da, za Dan Pin­ki­je­ve ško­le, uz dram­ski  stu­dio “Gar­tel” u okvi­ru Deč­je ne­de­lje itd.
Ka­ko je do­šlo do sa­rad­nje sa Mu­zič­kom ško­lom iz Som­bo­ra?
– Đač­ki par­la­ment sred­nje ško­le je po­vo­dom obe­le­ža­va­nja Me­đu­na­rod­nog da­na sred­njo­ško­la­ca  po­ve­zao na­šu ško­lu sa Mu­zič­kom ško­lom iz Som­bo­ra. U Srem­sku Mi­tro­vi­cu do­šli su mla­di umet­ni­ci iz ško­le “Pe­tar Ko­njo­vić” ko­ji su, po­red upo­za­va­nja zna­me­ni­to­sti gra­da, bi­li uče­sni­ci na za­jed­nič­kom “Kon­cer­tu pri­ja­telj­stva”  dve ško­le.
Po­no­vo ra­di me­šo­vi­ti hor “Kran­če­vić”. Ima li još le­pih ve­sti iz mu­zič­ke ško­le?
– Me­šo­vi­ti hor “Kran­če­vić” će oku­pi­ti vi­še od 60 uče­ni­ka, ko­ji su odav­no za­vr­ši­li svo­je ško­lo­va­nje kod nas i na­sta­vi­li ga, ili već za­vr­ši­li, u ne­kom od gra­do­va Sr­bi­je ili Re­pu­bli­ke Srp­ske. Ra­di se o ho­ru ko­ji je pro­sla­vio ime ško­le vi­še pu­ta, osva­ja­ju­ći zna­čaj­na pri­zna­nja na tak­mi­če­nji­ma u ze­mlji i ino­stran­stvu, ne­str­plji­vi smo u iš­če­ki­va­nju kon­cer­ta ko­ji će bi­ti re­a­li­zo­van  u fe­bru­a­ru me­se­cu, ka­da se i zva­nič­no pro­sla­vlja Dan ško­le. Uz ugo­vor o pri­vre­me­nom za­ku­pu,  do­de­lje­ni su nam i klju­če­vi zgra­de za ko­ju se ve­ru­je da će bi­ti i traj­no ustu­plje­na  za po­tre­be raz­vo­ja mu­zič­ke  umet­no­sti i kul­tu­re ovog re­gi­o­na. Zgra­da je­ste ne­u­slov­na i ne­do­volj­na za ce­lu ško­lu, ali že­li­mo da ve­ru­je­mo  da će se na­ći lju­di ko­ji će po­mo­ći u iz­na­la­že­nju sred­sta­va za re­kon­struk­ci­ju i adap­ta­ci­ju objek­ta – op­ti­mi­sta je  Jo­van­ka Iva­nić, di­rek­tor­ka Mu­zič­ke ško­le “Pe­tar Kran­če­vić”.

Pri­pre­mi­la: S.Đa­ko­vić

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: