• ponedeljak, 24. jun 2024.
Ru­si i Ame­ri raz­bi­ja­ju be­ton
Inđija
0 Komentara

Ru­si i Ame­ri raz­bi­ja­ju be­ton

12. oktobar 2011. godine

Mašina za beton jedinstvena u Evropi

Jed­na, je­din­stve­na ma­ši­na u Evro­pi i jed­na od tri u sve­tu ko­ja raz­bi­ja de­be­le slo­je­ve be­to­na pu­tem vi­so­kih fre­kven­ci­ja, iz Ru­si­je je kra­jem sep­tem­bra sti­gla na sta­ri put Be­o­grad – No­vi Sad, M22/1 či­ja je re­kon­struk­ci­ja u to­ku. Po re­či­ma Ve­se­li­na Šu­ko­vi­ća, di­rek­to­ra ‘’Voj­pu­ta’’ iz Su­bo­ti­ce, fir­me ko­ja ra­di re­kon­struk­ci­ju de­o­ni­ce od In­đi­je do Glad­no­ša u du­ži­ni od 12 ki­lo­ma­ta­ra, ovim vo­zi­lom-ma­ši­nom zna­ju da ru­ku­ju če­ti­ri rad­ni­ka i to dva Ru­sa i dva Ame­ri­kan­ca od ko­jih je je­dan In­di­ja­nac, ko­ji su za­jed­no sa ma­ši­nom sti­gli u Sr­bi­ju.
– Ova me­to­da raz­bi­ja­nja be­to­na još ni­je ko­ri­šće­na u ovom de­lu Evro­pe. Či­tav pro­ces ra­da ovom naj­a­sa­vre­me­ni­jom ma­ši­nom ima za cilj da is­ko­ri­sti po­sto­je­ći sloj be­to­na i as­fal­ta i ti­me ra­ci­o­na­li­še tro­ško­ve na iz­grad­nji sa­o­bra­ćaj­ni­ce pu­ta M22/1, ka­že Sr­đan Jo­va­no­vić, pred­stav­nik Cen­tra za ‘’Pu­te­ve Voj­vo­di­ne’’ ko­ji je za­jed­no sa pred­stav­ni­ci­ma ‘’Pu­te­va Sr­bi­je’’ i Svet­ske ban­ke ko­ja fi­nan­si­ra ra­do­ve, pro­šle ne­de­lje ob­i­šao ra­do­ve.
– Do ne­dav­no ova ma­ši­na je raz­bi­ja­la sta­re be­ton­ske pi­ste na aero­dru­mi­ma u Ru­si­ji i pre­tva­ra­la ih u no­se­će slo­je­ve na ko­ji­ma se ra­di­la no­va pi­sta. Ta­kvu ra­ci­o­nal­nost pri­me­ni­će­mo i ov­de, ka­že Ve­se­lin Šu­ko­vić, di­rek­tor ‘’Voj­pu­ta’’ ko­ji je re­kao da se ra­do­vi od­vi­ja­ju pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom i da će, ka­ko je pla­ni­ra­no, pr­va fa­za bi­ti za­vr­še­na do 15. no­vem­bra.
Na sa­stan­ku ko­ji je sa in­ve­sti­to­ri­ma i iz­vo­đa­či­ma ra­do­va pro­šle ne­de­lje upri­li­čio Uroš Ću­ru­vi­ja, di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja bi­lo je re­či i o dru­goj fa­zi ra­do­va od Glad­no­ša do Srem­skih Kar­lo­va­ca. Uko­li­ko tu de­o­ni­cu dr­ža­va i ‘’Pu­te­vi Sr­bi­je’’ uvr­ste u pri­o­ri­te­te Svet­ska ban­ka će i to fi­nan­sij­ski po­dr­ža­ti, ču­lo se na pro­šlo­ne­delj­nom sa­stan­ku. Ina­če, pr­va fa­za ra­do­va sta­je 400 mi­li­o­na di­na­ra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: