• nedelja, 19. maj 2024.
Za rav­no­mer­no i po­u­zda­no gre­ja­nje
Ekonomija
0 Komentara

Za rav­no­mer­no i po­u­zda­no gre­ja­nje

17. avgust 2011. godine

Direktor Slavko Sladojević u obilasku radova

Još u to­ku pro­te­kle grej­ne se­zo­ne Jav­no – ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „To­pli­fi­ka­ci­ja“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ušlo je u pri­pre­me za re­mont i in­ve­sti­ci­o­ne ak­tiv­no­sti ko­je su pla­ni­ra­ne iz­me­đu dve grej­ne se­zo­ne.

Ka­ko je is­ta­kao Slav­ko Sla­do­je­vić, di­rek­tor ovog jav­nog pred­u­ze­ća, grej­na se­zo­na je za­vr­še­na 20. apri­la, i tra­ja­la je pet da­na du­že ne­go što je pla­ni­ra­no, a si­stem je bio ope­ra­ti­van sve do 1. ma­ja.

– Tek smo ta­da kre­nu­li u re­mont i u re­a­li­za­ci­ju svih onih in­ve­sti­ci­ja ko­je smo pla­ni­ra­li za ovu go­di­nu. Pr­va fa­za re­mon­ta je za­vr­še­na ovih da­na, što zna­či da smo ot­klo­ni­li sve one ne­do­stat­ke ko­je smo pri­me­ti­li to­kom pro­te­kle grej­ne se­zo­ne. U sklo­pu te pr­ve fa­ze is­ko­ri­sti­li smo pri­li­ku i da ot­klo­ni­mo ve­li­ku ha­va­ri­ju ko­ju smo ima­li to­kom pro­te­kle go­di­ne, ka­da je do­šlo do pu­ca­nja ma­gi­stral­nog to­plo­vo­da i ka­da je po­sto­ja­la opa­snost da ceo grad osta­ne bez gre­ja­nja naj­ma­nje se­dam da­na. Ta­da smo na­šli pri­vre­me­no re­še­nje, s ob­zi­rom da se ra­di­lo o pu­ca­nju ma­gi­stral­nog to­plo­vo­da is­pod pru­žnog pre­la­za iz­me­đu „Še­će­ra­ne“ i „Kor­npro­duk­ta“, na ve­o­ma ne­zgod­nom me­stu. Te ra­do­ve smo za­vr­ši­li pre ne­ko­li­ko da­na, od­no­sno za­me­ni­li smo 48 me­ta­ra ce­vi i ta­ko sa­ni­ra­li kvar, a ujed­no smo za­me­ni­li i izo­la­ci­ju na de­lu tra­se u du­ži­ni od 130 me­ta­ra. Na­dam se da idu­će grej­ne se­zo­ne ne bi tre­ba­lo da bu­de pro­ble­ma u tom de­lu to­plo­vo­da – ob­ja­šnja­va ne­dav­no za­vr­še­ne ra­do­ve di­rek­tor „Tpo­li­fi­ka­ci­ja“ Slav­ko Sla­do­je­vić.

Pre­ma nje­go­vim re­či­ma, osim po­me­nu­tih po­slo­va, rad­ni­ci ovog jav­nog pred­u­ze­ća ove go­di­ne su za­vr­ši­li i ra­do­ve kod kru­žne obi­la­zni­ce, po­red Car­ske pa­la­te, gde su ura­di­li baj­pas na si­ste­mu, od­no­sno sta­vil no­ve ce­vi u du­ži­ni od oko 120 me­ta­ra.

Tre­nut­no „To­pli­fi­ka­ci­ja“ iz­vo­di ra­do­ve u mi­tro­vač­kom  na­se­lju „Ma­ti­ja Hu­đi“. Tu se me­nja­ju ce­vi na tra­si pre­ma „Zma­je­voj“ ško­li, gde je če­sto do­la­zi­lo do cu­re­nja na  to­plo­vo­du.

– No­ve ce­vi bi­će ve­ćeg preč­ni­ka, što će omo­gu­ći­ti da ško­la, ali i svi ko­ri­sni­ci pri­klju­če­ni na taj deo to­plo­vo­da, ima­ju si­gur­ni­je gre­ja­nje. Ta­ko­đe, to će omo­gu­ći­ti i bu­du­ćim ko­ri­sni­ci­ma, ko­ji to bu­du že­le­li, da se pri­klju­če na to­plo­vod, jer će se na ovaj na­čin po­ve­ća­ti nje­gov ka­pa­ci­tet. Ove go­di­ne kre­će­mo i u ve­li­ku in­ve­sti­ci­ju re­ša­va­nja pro­ble­ma auto­ma­ti­za­ci­je pod­sta­ni­ce na ni­vou ce­log gra­da. In­ve­sti­ci­ja je ja­ko ve­li­ka, ta­ko da je ne­će­mo mo­ći za­vr­ši­ti za go­di­nu da­na, ne­go suk­ce­siv­no, ka­ko nam to sred­stva bu­du do­zvo­lja­va­la. Ta­ko­đe, ove go­di­ne kre­će­mo i sa ra­do­vi­ma u na­se­lju „Ka­me­njar“, gde će­mo auto­ma­ti­zo­va­ti šest pod­sta­ni­ca, iz­vr­ši­ti raz­dva­ja­nje to­plo­vod­ne mre­že i iz­gra­di­ti tri šah­ta.To će omo­gu­ći­ti iz­ba­lan­si­ra­no gre­ja­nje u svim sta­no­vi­ma u tom na­se­lju – ka­že di­rek­tor Sla­do­je­vić.

Nova izolacija na cevima

Ka­da se vred­nost svih ovih po­slo­va sa­be­re, do­la­zi se do po­da­tka da će mi­tro­vač­ka „To­pli­fi­ka­ci­ja“ ove go­di­ne u in­ve­sti­ci­je i odr­ža­va­nje ulo­ži­ti oko 17 mi­li­o­na di­na­ra iz sop­stve­nih iz­vo­ra. Za ko­ji dan ula­zi se u dru­gu fa­zu re­mon­ta, si­stem će se još jed­nom pre­gle­da­ti, iz­vr­ši­će se nje­go­vo ba­lan­si­ra­nje i re­gu­la­ci­ja pro­to­ka, ka­ko bi već 15. sep­tem­bra bio spre­man za pred­sto­je­ću grej­nu se­zo­nu.

– Cilj svih ovih ak­tiv­no­sti je­ste da se sma­nji po­tro­šnja ener­ge­na­ta i da grad do­bi­je što po­u­zda­ni­ji si­stem gre­je­nja, te da na­šim po­tro­ša­či­ma omo­gu­ći­mo da što bez­bol­ni­je pre­đu na na­pla­tu gre­ja­nja na osno­vu po­tro­šnje, što će bi­ti i na­ša za­kon­ska oba­ve­za za ne­ko­li­ko go­di­na – ka­že di­rek­tor Slav­ko Sla­do­je­vić.

S. Mi­haj­lo­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: