• ponedeljak, 24. jun 2024.
Sti­gla sa Ku­be, igra se u Sre­mu
Zabava
0 Komentara

Sti­gla sa Ku­be, igra se u Sre­mu

11. avgust 2011. godine

Mitrovčani igraju salsu

Sal­sa je igra ko­ja po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja ši­rom sve­ta. Ovaj ri­tam po­pu­la­ran je na Ka­ri­bi­ma, u Ame­ri­ci i Evro­pi, na Sred­njem is­to­ku i u Azi­ji. Ples vru­ćeg rit­ma kao što i sa­ma reč go­vo­ri “sal­sa” – zna­či vr­lo za­či­nje­ni sos, je za­pra­vo mo­der­ni­zo­va­ni tra­di­ci­o­nal­ni ku­ban­ski ples. Za­be­le­že­no je da su sal­su u Sr­bi­ju pre­se­lje­njem do­ne­li ku­ban­ski mu­zi­ča­ri, da je ova igra pri­hva­će­na  me­đu na­šim lju­di­ma za­to što smo mi i Ku­ban­ci, mno­gi se sla­žu, slič­nog tem­pe­ra­men­ta.

Sal­sa se igra i u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Ko je tu igru do­neo u grad mo­žda i ni­je va­žno ko­li­ko da i me­đu Srem­ci­ma ima sve vi­še po­što­va­la­ca. U  mi­tro­vač­kom Sport­sko ple­snom klu­bu “Et­hno dans sky dan­sers ” ova igra se uči dve i po go­di­ne.

– Naš klub oku­plja člno­ve ra­znih go­di­na sta­ro­sti ko­ji vo­le igru, a ra­di pri po­zna­tom be­o­grad­skom ple­snom klu­bu “La­ti­na Blan­ka”. U pro­sto­ri­ji u Še­ćer­so­ka­ku broj 9  oku­plja­ju se lju­di ko­ji su u Be­o­gra­du vi­de­li ka­ko se igra sal­sa i po­če­li su da je uče i oni ko­ji su se ka­sni­je pri­dru­ži­li. Sa­da nas je 30 – pri­ča Ne­nad Pa­jić, iz po­me­nu­tog sport­sko ple­snog klu­ba.

Ne­dav­no je na grad­skom tr­gu odr­žan pr­vi Sal­sa fe­sti­va. Na­stup je odu­še­vio i or­ga­ni­za­to­re i po­sma­tra­če, jer su slu­čaj­ni pro­la­zni­ci pri­la­zi­li da igra­ju, pri­me­tio je Alek­san­dar Še­ik iz Klu­ba Et­hno dans sky dan­sers.

U kubanskom ritmu

– Hte­li smo da sal­su na­u­če da igra­ju i Mi­trov­ča­ni. Ina­če, na­ši čla­no­vi uče­stvu­ju na sal­sa žur­ka­ma, tak­mi­če­nji­ma i fe­sti­va­li­ma u dru­gim gra­do­vi­ma i okol­nim ze­mlja­ma. To je pri­li­ka i da pred­sta­vi­mo grad – ka­že Alek­san­dar.

Sva­ki čas sal­se po­či­nje za­gre­va­njem, sle­di uve­žba­va­nje i uče­nje.  Po­sle igra­ju da bi po­ka­za­li šta su na­u­či­li.  Sal­sa je uz­bu­dlji­va, br­za stra­sna. To je igra za­vo­đe­nja mi­re­nja ko­ke­ti­ra­nja i odva­ja­nja, ob­ja­šnja­va­ju na­ši sa­go­vor­ni­ci i ne ot­kri­va­ju mno­go ka­ko se uči.

Ne­dav­na igra na mi­tro­vač­kog tr­gu bi­la je u stva­ri pi­lot pro­je­kat Klu­ba Et­hno dans sky dan­sers sa ci­ljem da se do­go­di­ne ov­de or­ga­ni­zu­je re­gi­o­nal­ni sal­sa fe­sti­val, ot­kri­va­ju nam Ne­nad i Alek­san­dar. Ta­kvi fe­sti­va­li su i šan­sa za raz­voj tu­ri­zma, jer sal­sa klu­bo­va ima u na­šoj ze­mlji,  još vi­še u okru­že­nju, a je­dan od vi­do­va sa­rad­nje su i ta­kva oku­plja­nja. Što se Mi­trov­ča­na ti­če oni pla­ni­ra­ju da to­kom ok­to­bra pu­tu­ju u Bu­gar­sku na fe­sti­val sal­se za­jed­no sa svo­jim in­struk­to­ri­ma iz Be­o­gra­da, da tu even­tu­al­no na­u­če ne­ke no­ve ko­ra­ke i fi­ne­se i pre­ne­su ih u svoj grad.

S.Đ. – M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: