• petak, 12. jul 2024.
Pro­da­li tu­đe ku­ku­ru­ze i pše­ni­cu
Crna hronika
0 Komentara

Pro­da­li tu­đe ku­ku­ru­ze i pše­ni­cu

2. avgust 2011. godine

Vulin Komerc

U na­stav­ku ak­ci­je na su­zbi­ja­nju ko­rup­ci­je, pri­pad­ni­ci Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u sa­rad­nji sa Vi­šim jav­nim tu­ži­la­štvom u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, li­ši­li su slo­bo­de i spro­ve­li is­tra­žnom su­di­ji Vi­šeg su­da u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci Dra­ga­na Vu­li­na (44) iz Ru­me, di­rek­to­ra pri­vred­nog dru­štva „Vu­lin ko­merc“ DOO Ru­ma, a zbog po­sto­ja­nja osno­va sum­nje da su iz­vr­ši­li kri­vič­no de­lo zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja,  kri­vič­na pri­ja­va pod­ne­ta je i pro­tiv Mi­lo­ra­da  Kr­sti­ća (54) iz Mar­ti­na­ca, ko­mer­ci­jal­nog di­rek­to­ra pri­vred­nog dru­štva „Vu­lin ko­merc“ DOO Ru­ma, Du­ša­na Dra­gi­ši­ća (75) iz Ru­me,  šef ra­ču­no­vod­stva pri­vred­nog dru­štva „Vu­lin ko­merc“ DOO Ru­ma, Lji­lja­ne Lju­bić (49) iz Ru­me, di­rek­to­ra pri­vred­nog dru­štva „Agro me­ga in­vest“ DOO Ru­ma, Bran­ka  Sla­do­je­vi­ća (45) iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, di­rek­to­ra pri­vred­nog dru­štva „Si­los Pr­vi maj“ DOO Ru­ma i Ra­do­va­na Inj­ca (53) iz No­vog Sa­da, za­me­ni­ka di­rek­to­ra pri­vred­nog dru­štva „Si­los Pr­vi maj“ DOO Ru­ma, sa­op­šti­la je PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Pre­ma na­vo­di­ma po­li­ci­je, Dra­gan Vu­lin je osum­nji­čen da je, po pret­hod­nom do­go­vo­ru sa osta­lim osum­nji­če­nim li­ci­ma, u pe­ri­o­du od ju­na 2010. do mar­ta 2011. go­di­ne, or­ga­ni­zo­vao da se, uz po­moć pri­vred­nog dru­štva „Si­los Pr­vi maj“ DOO Ru­ma i „Agro me­ga in­vest“ DOO Ru­ma, či­jim po­slo­va­njem je on re­al­no upra­vljao, iz­vr­ši pro­da­ja 4.675.792 ki­lo­gra­ma mer­ka­til­nog ku­ku­ru­za i 7.101.303 ki­lo­gra­ma pše­ni­ce, vla­sni­štvo Di­rek­ci­je za rob­ne re­zer­ve Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Ro­ba je bi­la po­ve­re­na na skla­di­šte­nje, ču­va­nje i ob­na­vlja­nje pri­vred­nom dru­štvu „Vu­lin ko­merc“ DOO Ru­ma, bez zna­nja i oba­ve­zne sa­gla­sno­sti Re­pu­blič­ke Di­rek­ci­je za rob­ne re­zer­ve.

– Na taj na­čin je osum­nji­če­ni Vu­lin za se­be i svo­ja pri­vred­na dru­štva pri­ba­vio pro­tiv­prav­nu imo­vin­sku ko­rist od pre­ko 3.200.000 evra i ti­me ošte­tio Di­rek­ci­ju za rob­ne re­zer­ve Re­pu­bli­ke Sr­bi­je, sa­op­šti­la je po­li­ci­ja.

Početak blokade pećinačkog silosa

Su­no­vrat „Vu­lin ko­mer­ca” mo­že da iza­zo­ve la­vi­nu ste­ča­je­va u rum­skoj op­šti­ni jer je ovo pred­u­ze­će ve­ćin­ski vla­snik ak­ci­ja u ne­kim dru­gim pred­u­ze­ći­ma, kao što je Fa­bri­ka ko­ža Ru­ma či­ji je ra­čun me­se­ci­ma u ne­pre­kid­noj blo­ka­di zbog hi­po­te­ka i za­lo­ga kod ba­na­ka na fi­nan­sij­ske tran­sak­ci­je „Vu­lin ko­mer­ca“.

U imo­vi­nu jed­nog od naj­bo­ga­ti­jih Ru­mlja­na ubra­ja se i re­gi­o­nal­ni Ra­dio „Srem” iz Ru­me.

– Ni­ko ne bi ma­rio da smo pr­vog čo­ve­ka „Vu­lin ko­mer­ca“ tu­ži­li za­to što na­ma ni­je is­pla­tio di­vi­den­de rum­ske Fa­bri­ke ko­ža, a se­bi je­ste, baš kao što ni­ko­ga ni­je bi­lo bri­ga što smo upo­zo­ra­va­li da od­lu­ke o hi­po­te­kar­nim za­du­že­nji­ma kod stra­nih ba­na­ka ni­su usva­ja­ne u skla­du sa ak­ti­ma pred­u­ze­ća. Tek ka­da je ošte­tio dr­ža­vu i rob­ne re­zer­ve, ne­ko je smo­gao hra­bro­sti da re­a­gu­je – iz­ja­vio je pred­sed­nik udru­že­nja ma­lih ak­ci­o­na­ra Fa­bri­ke ko­ža Mi­loš Mi­lo­sa­vlje­vić na­ja­vlju­ju­ći da će ovo udru­že­nje, u sa­rad­nji sa Skup­šti­nom op­šti­ne Ru­ma, usko­ro upu­ti­ti do­pis Agen­ci­ji za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je sa de­talj­nim pre­gle­dom do­ga­đa­nja u Fa­bri­ci ko­ža u ko­joj „Vu­lin ko­merc“ po­se­du­je ve­ćin­ski pa­ket od 54 od­sto ak­ci­ja.

– Ma­li ak­ci­o­na­ri i rad­ni­ci ko­ža­re sve vi­še stra­hu­ju od ste­ča­ja i za­tva­ra­nja fa­bri­ke. Na­ša sa­zna­nja go­vo­re da je ra­čun ko­ža­re blo­ki­ran sko­ro šest me­se­ci i da su oba­ve­ze do­sti­gle čak 677 mi­li­o­na di­na­ra. Ak­ci­je su ne­ka­da vre­de­le 620 di­na­ra, sa­da oko 70 di­na­ra. Ako ko­ža­ra ode u ste­čaj, pro­pa­da­ju na­še ak­ci­je, a 180 lju­di osta­je bez po­sla – upo­zo­ra­va Mi­lo­sa­vlje­vić.

Iako Dra­gan Vu­lin od­ne­dav­no vi­še ni­je član Uprav­nog od­bo­ra Fa­bri­ke ko­ža, či­nje­ni­ca da je imo­vi­na ko­ža­re pod hi­po­te­ka­ma zbog oba­ve­za nje­nog ve­ćin­skog vla­sni­ka, di­gla je ten­zi­ju u Ru­mi i us­pa­ni­či­la ak­ci­o­na­re.

– Na­ma naj­ma­nje od­go­va­ra ste­čaj u ko­ža­ri jer to zna­či da nam pro­pa­da­ju ak­ci­je. Naj­go­re je što se ne vi­di ne­ki iz­laz – na­vo­di Mi­lo­sa­vlje­vić.

Po ne­kim sa­zna­nji­ma, Fa­bri­ka ko­ža ima oko 600 vla­sni­ka ak­ci­ja raz­li­či­te vred­no­sti, a čla­no­vi Udru­že­nja ma­lih ac­ko­na­ra ima­ju oko 150.000 aci­ja što je bi­lo 11-12 od­sto ka­pi­ta­la na dan sti­ca­nja ak­ci­ja.

E.S.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: