• četvrtak, 18. jul 2024.
Igra, pe­sma, šah
Ruma
0 Komentara

Igra, pe­sma, šah

11. avgust 2011. godine

Hor Gerontološkog centra "Srem"

To­kom ju­la i av­gu­sta, od sre­de do pet­ka, na Grad­skom tr­gu će bi­ti ži­vo i ve­se­lo, kao i uvek ka­da je le­to u pi­ta­nju, i ka­da se tom le­tu ra­du­je mla­dost.

Je­dan od do­ga­đa­ja ko­ji smo ovog ju­la za­be­le­ži­li je ša­hov­ski tur­nir. Rum­ski ša­hov­ski klub ”Slo­ven”, u ulo­zi or­ga­ni­za­to­ra bio je Lu­ka Za­go­rac, tak­mi­čio se sa eki­pom iz Ri­ma ko­ja je do­pu­to­va­la na pr­ven­stvo Voj­vo­di­ne u ša­hu. Da Ru­ma ima či­me da se po­hva­li, go­vo­ri naj­vi­še re­zul­tat – 11:5 za do­ma­ći­ne.

 

Sa Šahovskog turnira

Sva­ke ve­če­ri pred rum­skom pu­bli­kom na­stu­pa jed­no od fol­klor­nih dru­šta­va – za­be­le­ži­li smo na­stup Kul­tur­no-umet­nič­kog dru­štva ”Se­fe­rin” iz De­ro­nja, ova mu­zič­ka sku­pi­na po­sto­ji tek go­di­nak da­na, pu­bli­ci se pred­sta­vi­la za­ni­mlji­vom ko­re­o­gra­fi­jom – svad­bar­ski obi­ča­ji ovog de­la Voj­vo­di­ne.

 

KUD "Seferin" Deronje

Sprem­nost da za­ba­ve pu­bli­ku u vre­lim let­njim da­ni­ma po­ka­za­li su i čla­no­vi ho­ra Ge­ron­to­lo­škog cen­tra ”Srem” – uz tam­bu­ra­še ko­je je vo­dio Jo­sip Jur­ca, ži­te­lji Do­ma za sta­re, za­jed­no sa pu­bli­kom, pe­va­li su ”Di­van je ki­će­ni Srem”, ”Do­bro ju­tro, Voj­vo­di­no”, na kra­ju, na­rav­no,  – ”Ja vo­lim mo­ju Ru­mu”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: