• petak, 22. septembar 2023.
Afir­mi­šu dru­gar­stvo i ru­ga­ju se la­ži­ma
Reportaža
0 Komentara

Afir­mi­šu dru­gar­stvo i ru­ga­ju se la­ži­ma

2. avgust 2011. godine

Deca obožavaju "Pepeljugu"

Pre­mi­jer­nim iz­vo­đe­njem ”Ogle­dal­ce­ta” Gri­go­ra Vi­te­za na za­tva­ra­nju ovo­go­di­šnjeg ”Sce­na fe­sta” Glu­mač­ka dru­ži­na ”Po­zo­ri­štan­ce” je na naj­bo­lji na­čin obe­le­ži­la de­se­to­go­di­šnji­cu po­sto­ja­nja i ra­da. U tom pe­ri­o­du ura­di­li su še­sna­est pred­sta­va  na­me­nje­nih ma­li­ša­ni­ma od pet do de­set go­di­na. Dru­ži­nu či­ne stu­den­ti, bi­bli­o­te­ka­ri, le­ka­ri, slu­žbe­ni­ci, pred­u­zet­ni­ci, zu­bo­teh­ni­ča­ri, ser­vi­se­ri. Za­jed­nič­ka cr­ta im je lju­bav pre­ma po­zo­ri­štu i de­ci.

Larisa Lara Odak

– Naj­če­šće mo­di­fi­ku­je­mo i osa­vre­me­nja­va­mo baj­ke po­put ”Tri pra­se­ta” i ”Pe­pe­lju­ge”. Po­ka­za­lo se u pro­te­klih de­set go­di­na da na­ša pu­bli­ka naj­vi­še vo­li baj­ke u ko­ji­ma ži­vo­ti­nje po­pri­ma­ju oso­bi­ne lju­di. Otu­da smo se opre­de­li­li za ”Ogle­dal­ce” gde kroz svet ži­vo­ti­nja afir­mi­še­mo dru­gar­stvo, lju­bav, pri­ja­te­lja­tvo i mno­ge dru­ge po­zi­tiv­ne oso­bi­ne a ru­ga­mo se la­ži­ma, pro­sta­klu­ku, na­si­lju, ka­že La­ri­sa La­ra Odak, pri­vat­na pred­u­zet­ni­ca iz In­đi­je ko­ja re­ži­ra pred­sta­ve i pi­še tek­sto­ve.

La­ne su u okvi­ru De­či­je ne­de­lje u jed­nom da­nu pet pu­ta igra­li ”Pe­pe­lju­gu” gle­da­lo ju je 800 ma­li­ša­na.

– De­ca su pu­bli­ka ko­ju ne mo­že­te pre­va­ri­ti, ili im se pred­sta­va do­pa­da ili im se ne do­pa­da. Za nas je naj­va­žni­je da su nas de­ca pri­hva­ti­la. Po­tvr­da za to je što po­zna­jem ma­li­ša­ne ko­ji su po osmi put do­šli da po­gle­da­ju ”Pe­pe­lju­gu”. To nam je naj­ve­ća na­gra­da i mo­tiv da i da­lje igra­mo, ka­že Oda­ko­va.

U ”Po­zo­ri­štan­ce­tu”, tač­ni­je u pre­mi­jer­noj iz­ve­de­nom ”Ogle­dal­ce­tu” igra­ju: Vla­den Va­sko­vić, so­va, Slo­bo­dan­ka Ja­njić, li­ja, Ti­ho­mir Kr­ko­ba­bić, ze­ka, Je­le­na Bi­lje­ti­na, ve­ve­ri­ca, Ve­sna Traj­ko­vić, soj­ka, Dra­gan Ga­gi Ni­ko­lić, pti­ca, An­drea Živ­ko­vić, me­da. Sa­rad­ni­ci su Mla­den Zdrav­ko­vić, Sve­tla­na Tu­ru­dić, Mi­lo­van Co­lić i Ma­ri­jo Ko­stić. Teh­nič­ka po­dr­ška Va­len­ti­na Jo­va­no­vić.

– Ra­di­li smo i tri za­jed­nič­ka pro­jek­ta sa Do­mom zdra­vlja u In­đi­ji, tač­ni­je, Sa­ve­to­va­li­štem za mla­de, ko­ji su ima­li za cilj zdrav­stve­no pro­sve­ći­va­nje de­ce i omla­di­ne. Na­pi­sa­la sam tekst na za­da­te te­me i pri­pre­mi­li smo pred­sta­ve na­slo­vlje­ne – Pr­vo lju­bav, on­da seks, Le­pi zu­bi, zdra­vi zu­bi i Sa­mo iz lju­ba­vi, ko­je su na­i­šle na ve­o­ma do­bar pri­jem pu­bli­ke, ka­že La­ri­sa La­ra Odak.

”Po­zo­ri­štan­ce” ne­ma svo­je pro­sto­ri­je ali to im ne sme­ta. Či­ta­lač­ke pro­be odr­ža­va­ju u Bi­bli­o­te­ci, ka­žu, za to su za­hval­ni di­rek­tor­ki Ve­sni Ste­pa­no­vić. Sa­mi ra­de sce­no­gra­fi­ju i ko­sti­me, naj­vi­še ma­te­ri­ja­la na­la­ze na pri­vat­nim ta­va­ni­ma i gar­de­ro­be­ri­ma ba­ka i de­ka, tek kad to is­cr­pe, ku­pu­ju ma­te­ri­ja­le. Pro­šle go­di­ne su uz po­moć op­šti­ne In­đi­ja i Ze­mljo­rad­nič­ke za­dru­ge ”Srem” ku­pi­li jed­nu mik­se­tu, lap­top, ka­me­ru i ne­što sit­nog ”ala­ta” što im je, ka­ko ka­žu, do­volj­no da uspe­šno pa­ra­ve pred­sta­ve za de­cu.

Z.G.Ste­fa­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: