• petak, 12. jul 2024.
Tri­bi­na ”Po­kre­ta za Ru­mu”
Hronika | Ruma
0 Komentara

Tri­bi­na ”Po­kre­ta za Ru­mu”

5. jul 2011. godine

”Po­kret za Ru­mu” na­stao je iz po­tre­be da se gra­đa­ni­ma rum­ske op­šti­ne po­nu­di no­vi pri­stup re­ša­va­nja ključ­nih pro­ble­ma. Ru­ma kao do­bro pri­pre­mlje­na tre­ba da do­če­ka evrop­ske in­te­gra­ci­je. Gra­đa­ni mo­ra­ju bi­ti upo­zna­ti sa svim pred­no­sti­ma, ali i ne­do­sta­ci­ma evrop­skih in­te­gra­ci­ja. Zna­mo da evrop­ske in­te­gra­ci­je ne­će re­ši­ti sve na­še pro­ble­me, ali će nam omo­gu­ći­ti da ih re­ša­va­mo kva­li­tet­ni­je i br­že. U re­a­li­za­ci­ji ovog pro­gra­ma uče­stvo­va­će, u pr­vom re­du, mla­di, spo­sob­ni, ener­gič­ni i ne­kom­pro­mi­to­va­ni lju­di, oni ko­ji su se do sa­da do­ka­za­li u svom pro­fe­si­o­nal­nom an­ga­žma­nu.

Sa tribine u Rumi

Ovo su ak­cen­ti sa tri­bi­ne ”Po­kre­ta za Ru­mu”, no­vo­o­sno­va­ne ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je. O pro­gra­mu Po­kre­ta go­vo­rio je Dra­gan Bo­žić, mr far­ma­ci­je, di­rek­tor Apo­te­ke u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, a go­sti tri­bi­ne bi­li su Go­ran Pe­tro­vić, biv­ši na­čel­nik DB, kao i Ne­nad Le­ma­jić, pro­fe­sor na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u No­vom Sa­du.

-”Po­kret za Ru­mu” je ne­što no­vo u ovoj sre­di­ni, to je ne­stra­nač­ko udru­že­nje. Ne in­te­re­su­ju nas po­li­tič­ka opre­de­lje­nja već lo­kal­ni pro­ble­mi Ru­me. Sva­ka gra­đa­na­ska ini­ci­ja­ti­va na­i­ći će na po­dr­šku na­šeg Po­kre­ta, ovo je no­vi na­čin ba­vlje­nja po­li­ti­kom: u po­sled­njih 20 go­di­na iz Ru­me od­la­ze mla­di struč­nja­ci, to je ve­li­ki pro­blem. Otvo­re­ni smo za mla­de, jer oni tre­ba da do­pri­ne­su bo­ljit­ku gra­da-re­kao je Dra­gan Bo­žić.

Ne­nad Le­ma­jić je go­vo­rio o isto­ri­ja­tu ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, a Go­ran Pe­tro­vić o gru­pa­ma gra­đa­na i če­sti­tim lju­di­ma ko­ji mo­ra­ju da se uklju­če u po­li­ti­ku, da na po­vr­ši­ni ne bi­li sa­mo oni oni lo­ši. Ne­će pro­ble­me Ru­me re­ši­ti ni En­gle­zi ni Nem­ci, ve­ća sa­mo Ru­mlja­ni, na­gla­sio je Pe­tro­vić.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: