• četvrtak, 28. septembar 2023.
Pa­ke­ti hra­ne naj­u­gro­že­ni­ji­ma
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Pa­ke­ti hra­ne naj­u­gro­že­ni­ji­ma

5. jul 2011. godine

Podela pomoći

Sremska Mitrovica – U mi­tro­vač­kom Cr­ve­nom kr­stu je 119 naj­u­gro­že­ni­jih po­ro­di­ca iz­be­gli­ca, in­ter­no ra­se­lje­nih i biv­ših iz­be­gli­ca do­bi­lo pa­ke­te sa hra­nom ko­ju im je obez­be­dio Ko­me­sa­ri­jat za iz­be­gli­ce Sr­bi­je. Po­moć je uru­čio po­ve­re­nik za iz­be­gli­ce, u sre­du 22. ju­na, a do­bi­li su je oni ko­ji su se bla­go­vre­me­no pri­ja­vi­li na jav­ni po­ziv i is­pu­ni­li pro­pi­sa­ne uslo­ve.

Ovim vi­do­vi­ma po­mo­ći se obez­be­đu­je do­dat­na po­dr­ška grad­skim, od­no­sno lo­kal­nim ak­ci­o­nim pla­no­vi­ma za re­ša­va­nje pro­ble­ma iz­be­gli­ca i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca. Me­đu oni­ma ko­ji su do­bi­li po­moć je bio Dra­žen Fil­kas. On ži­vi u Mar­tin­ci­ma od 1995. go­di­ne, a do­šao je iz Pa­kra­ca.

– Imam tro­je de­ce, su­pru­gu i bo­le­snu maj­ku. Is­pu­ni­li smo uslov za  ovu po­moć na osno­vu to­ga što ni­ko ne­ma sta­lan po­sao. De­ca idu u ško­lu, mi ži­vi­mo od dnev­ni­ca ka­da je se­zo­na ra­do­va, a zi­mi se sna­la­zi­mo ka­ko zna­mo. U pa­ke­tu ima bra­šna, ulja, pa­su­lja… To nam sve pu­no zna­či, jer sve mo­ra­mo ku­po­va­ti – ka­že Dra­žen.

Sta­ni­ca Opa­čić, ži­vi u La­ćar­ku, a po­re­klom je iz oko­li­ne Hr­vat­skog Bla­ga­ja.

– Te­ško ži­vi­mo sin, sna­ja i ja, još uvek smo pod­sta­na­ri. Zna­či mi ova po­moć mno­go. Vi­še mi vre­di sa­da ki­la še­će­ra ne­go ne­kad ceo džak. Šta vi­še da ka­žem – ve­li Sta­ni­ca Opa­čić.

Ovo je bi­la tre­ća ras­po­de­la po­mo­ći ko­ju je obez­be­dio re­pu­blič­ki ko­me­sa­ri­jat, a sa­sto­ja­la se od oko 22 ki­lo­gra­ma hra­ne.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: