• ponedeljak, 25. septembar 2023.
No­vi obje­kat iz sred­sta­va sa­mo­do­pri­no­sa
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

No­vi obje­kat iz sred­sta­va sa­mo­do­pri­no­sa

5. jul 2011. godine

Branislav Nedimović, gradonačelnik Sremske Mitrovice

Sremska Mitrovica – U dvo­ri­štu Mi­tro­vač­ke Gim­na­zi­je u to­ku je iz­grad­nja sport­ske sa­le, još jed­nog objek­ta ko­ji se gra­di sred­stvi­ma grad­skog sa­mo­do­pri­no­sa. Isti­na grad­ski sa­mo­do­pri­nos je is­te­kao po­čet­kom apri­la ove go­di­ne, a sav pre­o­sta­li no­vac usme­ren je na iz­grad­nju ovog objek­ta či­ja je pro­ce­nje­na vred­nost oko 80 mi­li­o­na di­na­ra. Ra­do­vi za­po­če­ti kra­jem mar­ta do­bro na­pre­du­ju i sa­da se pri­vo­di kra­ju nji­ho­va pr­va fa­za.

Pro­šlog po­ne­delj­ka, 27. ju­na,  gra­di­li­šte po­se­tio je mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić u prat­nji čla­no­va Od­bo­ra za sa­mo­do­pri­nos, iz­vo­đa­ča i ko­or­di­na­to­ra ra­do­va.

– Pr­va fa­za je ra­do­va je bli­zu kra­ja, a sle­di ras­pi­si­va­nje no­vog ten­de­ra za dru­gu fa­zu i ja oče­ku­je da će­mo  u 2012. go­di­ni ima­ti iz­gra­đen obje­kat. Nje­go­va iz­grad­nja fi­nan­si­ra se iz sred­sta­va grad­skog sa­mo­do­pri­no­sa, a ako sred­stva bu­du ne­do­sta­ja­la na­do­me­sti­će se iz bu­dže­ta gra­da ili će­mo kon­ku­ri­sa­ti kod ne­kog od fon­do­va – re­kao je gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.

Na gradilištu sale

Iz­vo­đač ak­tu­el­nih ra­do­va je “Srem­plan” doo Srem­ska Mi­tro­vi­ca, nji­hov po­če­tak je bio  28.mar­ta, a za­vr­še­tak tre­ba da bu­de 31. av­gu­sta ove go­di­ne. De­talj­ni­je teh­nič­ke po­dat­ke o objek­tu sa­zna­je­mo od Zo­ri­ce Ži­gić, ko­or­di­na­to­ra ra­do­va, ina­če, še­fa Teh­nič­ke slu­žbe JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da. Zo­ri­ca Ži­gić  ob­ja­šnja­va da će gim­na­zij­ska sport­ska sa­la bi­ti ve­li­či­ne 1.170 kva­drat­nih me­ta­ra, da će njen te­ren bi­ti za mno­ge  spor­to­ve, a u okvi­ru objek­ta na­la­zi­će se  svla­či­o­ni­ce, spra­var­ni­ca, dok je no­va zgra­da je sa po­sto­je­ćom gim­na­zij­skom zgra­dom po­ve­za­na to­plim pro­la­zom.

– Pro­na­đe­no je re­še­nje da se od­re­še­ni pro­stor iz­nad plo­če, is­ko­ri­sti za još jed­nu ma­lu sa­lu. Ona će bi­ti od 120 kva­drat­nih me­ta­ra i mo­ći će da se ko­ri­sti za sek­cij­ski rad ili dru­ge škol­ske ak­tiv­no­sti. Tem­po ra­do­va je, ina­če, ve­o­ma do­bar. Po­kre­nu­ta je i ak­tiv­nost oko ten­de­ra za unu­tra­šnje ra­do­ve – ob­ja­sni­la je Zo­ri­ca Ži­gić, ko­or­di­na­tor ra­do­va na iz­grad­nji sport­ske sa­le u Mi­tro­vač­koj gim­na­zi­ji.

S.Đ.-M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: