• četvrtak, 21. septembar 2023.
Kru­žne li­ni­je po­ve­zu­ju sva na­se­lja
Hronika | Inđija
0 Komentara

Kru­žne li­ni­je po­ve­zu­ju sva na­se­lja

12. jul 2011. godine

Kvalitetniji, brži i jeftiniji prevoz

Inđija – No­vi si­stem jav­nog pre­vo­za put­ni­ka na pod­ruč­ju in­đij­ske op­šti­ne stu­pio je na sna­gu 1. ju­la, a sa njim i let­nji red vo­žnje ko­ji će va­ži­ti do 31. av­gu­sta. Po­sao je po­ve­ren Sa­o­bra­ćaj­nom pred­u­ze­ću ‘’La­sta’’ Be­o­grad, Po­slov­noj je­di­ni­ci ‘’La­sta Srem’’ Sta­ra Pa­zo­va, sa ko­jom op­šti­na In­đi­ja ima du­go­go­di­šnju uspe­šnu sa­rad­nju. To je bio po­vod da se pro­šlog če­tvrt­ka jav­no­sti obra­te Go­ran Je­šić, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja i Sa­nja Glo­go­vac, di­rek­tor ‘’La­ste Sre­ma’’.

– Pr­vi put u isto­ri­ji op­šti­ne ima­mo pre­vo­zom po­ve­za­na sva na­se­lje­na me­sta, ne­za­vi­sno od glav­ne sta­ni­ce u In­đi­ji u ko­joj se do sa­da mo­ra­lo pre­se­da­ti. Od su­tra se us­po­sta­vlja­ju dve kru­žne li­ni­je za sva na­se­lja, ukup­no 56 po­la­za­ka, ići će na sva­kih po­la sa­ta, ta­ko će gra­đa­ni uz ni­že ce­ne br­že i udob­ni­je sti­za­ti na od­re­di­šte, re­kao je tom pri­li­kom, Go­ran Je­šić, pred­sed­nik Op­šti­ne In­đi­ja.

– Za jav­ni pre­voz u In­đi­ji obez­be­di­li smo šest vo­zi­la, dva pot­pu­no no­va auto­bu­sa sa 47 me­sta za se­de­nje i 39 za sta­ja­nje,  a ni osta­li auto­bu­si ni­su sta­ri­ji od pet go­di­na. Me­seč­no će pre­la­zi­ti 50.000 ki­lo­me­ta­ra, re­kla je Sa­nja Glo­go­vac, di­rek­tor ‘’La­ste Sre­ma’’.

Te­ri­to­ri­ja op­šti­ne In­đi­ja po­de­lje­na je na tri zo­ne. Pr­va zo­na je sa­ma In­đi­ja i re­la­ci­ja do in­du­strij­skih zo­na. Grad­ski sa­o­bra­ćaj će star­to­va­ti 1. sep­tem­bra a ce­na kar­te bi­će 50 di­na­ra. Dru­ga zo­na va­ži za na­se­lje­na me­sta No­vi Kar­lov­ci, No­vi Slan­ka­men, Kr­če­din, Be­ška, Ma­ra­dik, Lju­ko­vo i Jar­kov­ce, ce­na pre­vo­za je 100 di­na­ra, a tre­ća zo­na je Sta­ri Slan­ka­men, Slan­ka­me­nač­ki Vi­no­gra­di i Čor­ta­nov­ci, ce­na kar­te je 120 di­na­ra. U pro­da­ji su i me­seč­ne mar­ki­ce za pre­voz a ce­na im je u za­vi­sno­sti od zo­ne 1.500, 3.000 i 3.700 di­na­ra.

– U na­red­na dva me­se­ca ima­će­mo do­volj­no vre­me­na da ot­klo­ni­mo even­tu­al­ne ne­do­stat­ke i sprem­no do­če­ka­mo je­sen. S ob­zi­rom da je jav­ni pre­voz In­đi­je vla­sni­štvo op­šti­ne In­đi­ja, op­štin­skom od­lu­kom pred­vi­đen je od­re­đen po­pust za stu­den­te, đa­ke, pen­zi­o­ne­re i za pre­voz rad­ni­ka, re­kao je Je­šić.

No­vi si­stem jav­nog pre­vo­za na pod­ruč­ju op­šti­ne je re­zul­tat za­jed­nič­kog ra­da op­štin­ske ad­mi­ni­stra­ci­je, struč­nog ti­ma Di­rek­ci­je za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja i pro­fe­so­ra Fa­kul­te­ta teh­nič­kih na­u­ka u No­vom Sa­du.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: