• petak, 12. jul 2024.
Br­za pri­pre­ma kva­li­tet­ne hra­ne
Zabava
0 Komentara

Br­za pri­pre­ma kva­li­tet­ne hra­ne

12. jul 2011. godine

Ka­da raz­mi­šlja­te da sma­nji­te vre­me ko­je pro­vo­di­te u ku­hi­nji, mo­žda po­mi­sli­te da to pod­ra­zu­me­va ku­po­vi­nu go­to­vih je­la i ob­ra­đe­nih na­mir­ni­ca. To ne mo­ra da bu­de ta­ko. Obro­ke mo­že­te pri­pre­ma­ti u ku­hi­nji ta­ko da oni i da­lje bu­du zdra­vi, a da vre­me pro­ve­de­no u ku­hi­nji sve­de­te na mi­ni­mum. Evo ne­ko­li­ko sa­ve­ta za br­zo ku­va­nje ko­ji će vam ušte­de­ti vre­me po­treb­no za pri­pre­mu zdra­vih obro­ka za vas i va­šu po­ro­di­cu.

 

Ko­ri­sti­te pret­hod­no ku­va­no me­so

U pro­dav­ni­ca­ma če­sto mo­že­te ku­pi­ti pe­če­ni­cu od go­ve­di­ne ili ću­re­ti­ne, i jed­no i dru­go me­so je po­sno. Pi­le­ća i ću­re­ća pr­sa bez ko­ži­ce ili ce­lo pi­le – do­stup­no je u svim su­per­mar­ke­ti­ma. Uklo­ni­te ko­žu, a za­tim me­so isec­kaj­te po po­tre­bi za re­cept.

Mo­že­te da ku­pi­te ku­va­ne škam­pe u de­lu su­per­mar­ke­ta za smr­znu­tu ri­bu.

 

Ne­ka vam glav­no je­lo bu­de sa­la­ta

Sa­la­ta kao glav­no je­lo je sa­vr­še­na let­nja ve­če­ra – hlad­na, la­ga­na i br­zo se spre­ma. Ze­le­na sa­la­ta je osnov­ni sa­sto­jak i sa njom je la­ko: sta­vi­te li­sto­ve ze­le­ne sa­la­te ili spa­na­ća u či­ni­ju, za­tim uba­ci­te i osta­le sa­stoj­ke i pro­me­ša­te. Kao do­dat­ke mo­že­te ko­ri­sti­ti ma­nje ma­stan sir, pi­le­ti­nu sa ro­šti­lja, pa­ra­dajz, šar­ga­re­pu, su­ve bru­sni­ce, ora­he, koc­ki­ce to­sta itd.

 

Na­pra­vi­te ve­ge­ta­ri­jan­ski obrok

Je­dan od na­či­na da ušte­di­te vre­me po­treb­no za pri­pre­mu me­sa je­ste da ga pre­sko­či­te. U ne­ka od ve­ge­ta­ri­jan­skih pred­je­la spa­da­ju i pa­sulj i bu­ri­to sir, pred­je­lo sa ja­ji­ma, ve­ge­ta­ri­jan­ski sen­dvič ko­ji sa­dr­ži sir i ne­ko pr­že­no po­vr­će, kao i ve­ge­te­ri­jan­ska plje­ska­vi­ca ko­joj je po­treb­no 4 mi­nu­ta pr­že­nja u ti­ga­nju.

 

Za­grej­te smr­znu­to pred­je­lo

U mno­gim su­per­mar­ke­ti­ma mo­že­te na­ći smr­znu­ta pred­je­la ra­znih uku­sa. Po­sto­je čak i pred­je­la do­brog uku­sa ko­ja sa­dr­že ma­lo ma­sti, kao što su na pri­mer ri­ba ili dru­go po­sno me­so.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: